آرشیو اخبار : پربازدیدهای این شماره

  • خیلی از مسائل پیرامونی ما امروزه عوض شده‌اند و اشکال و احوال تازه‌ای یافته‌اند. فضای رقابت و کسب‌وکار نیز در حال تغییر چهره و دگرگونی است. امروزه ماهیت «تغییر» بیشتر شبیه نوعی مفهوم با دامنه گسترده‌ای از محتوا است تا یک واژه صرف که بتوان آن را در قالب یک تعریف گنجاند.
  • از مطالعه دو متن قانون‌اساسی مشروطه ایران و مشروطه دوم عثمانی، چنین برمی‌آید که نهاد پارلمان در قانون ایران از دایره وسیعی از اختیارات نسبت به قانون عثمانی برخوردار است. پیش از آنکه به ارزش‌گذاری دراین‌باره بپردازیم و نتایج این اتفاق را در ادامه تحولات ایران و عثمانی در قرن بیستم موردتوجه قرار دهیم، براهین خود را درباره ادعای بالا، مستند به متن دو قانون مورد نظر، ارائه می‌کنیم.
  • پس از مشروطیت 1324ق/ 1906م، خصوصی‌سازی مالکیت زمین رشد بیشتری یافت. بخش بزرگی از خریداران این املاک، از طبقه بورژوازی تجاری بودند که در مقابل پرداخت پول به شاه و دولت، به خرید اراضی دولتی و تبدیل آن به املاک اربابی اقدام کردند. بعد از مشروطه برای نخستین بار قوانین مدنی در دفاع از مالکیت خصوصی تدوین شد. محمدرضا فشاهی،تکوین سرمایه‌داری در ایران