آرشیو اخبار : گردشگری

  • در سومین سناریوی سفرهای تجاری، «دورکاری» سبک سفرها در برخی از کشورها را تغییر داد و سفرهای هیبریدی، توریست «کاری-تفریحی» را به سبک جدید سفرها اضافه کرد. سناریوی اول که از سوی بلومبرگ مطرح شده بود، آینده سفرهای تجاری را در معرض خطر عنوان کرده که احتمال بازگشت آن به سطح پیش از کرونا را در آینده‌‌‌ای بسیار دور ارزیابی کرده بود، اما پس از آن اتحادیه جهانی سفرهای تجاری تغییر در وضعیت سفرهای تجاری و رشد آن را برآورد کرد و علت اصلی این امر را افزایش واکسیناسیون، کاهش ابتلا و اشتیاق به سفر و رهایی از قرنطینه مطرح کرد. اما شرکت موتوس، چرخش مسافرت‌‌‌ها به سفر «هیبریدی» را علت اصلی بازگشت سفرهای تجاری می‌‌‌داند. زیرا پویایی سفر در طول همه‌‌‌گیری کرونا تغییر کرده و رویکردها به سمت سفرهای کاری تکامل یافته است. به این…