شماره روزنامه ۵۵۱۹
|

آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • ایران در دوره قاجاریه از نظر منابع عایداتی به دو قسمت کشاورزی و تجارت تقسیم می‌‌‌شد. اما در حقیقت عایدات مهم تقریبا منحصر به همان محصولات کشاورزی بود، زیرا در ایران استخراج معادن صورت نگرفته بود، کارخانه و مصنوعات مهم تجارتی وجود نداشت و منافعی هم از این راه نصیب کشور نمی‌‌‌شد.