آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • از دشواری‌های کار مشروطه خواهان آن بود که مساله تنظیم روابط دولت و ملت از یک‌سو با تغییر رژیم سیاسی و از دیگر سو با تغییر سلطان همراه شد و بار سنگینی بر دوش آزادیخواهان و نمایندگان مجلس نهاد. با مرگ مظفرالدین شاه محمدعلی شاه که به خودکامگی و استبداد‌گری و روابط سنتی رعیت - پادشاه خو گرفته بود به تخت نشست و در دام بله قربان گوها افتاد. او برای براندازی مجلس به یک سلسله اقدامات مخاطره‌آمیز دست زد که از جمله آنها از میان بردن برخی از نمایندگان مجلس از طریق استخدام دسته‌های آدمکش از قفقاز بود. می‌دانیم که تمایل محمدعلی شاه به مشروطه‌خواهان صرفا یک بازی سیاسی برای خنثی کردن اقدامات عین الدوله بود؛ زیرا هنگامی که جنبش مشروطه به روزهای سرنوشت‌سازخود نزدیک می‌شد به انگیزه برانداختن عین‌الدوله با مشروطه‌خواهان همراهی…
  • روح‌الله حاتمی: آیریس ماریون یانگ (Iris Marion Young) نظریه‌پرداز سیاسی آمریکایی بود که بیشترین تمرکزش بر ماهیت عدالت و نابرابری اجتماعی بود. وی استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و عضو مرکز مطالعات جنسیت و حقوق بشر آن نهاد بود. یانگ پژوهش‌های خود را در حوزه‌هایی همچون نظریه سیاسی معاصر، نظریه اجتماعی فمینیستی و سیاستگذاری عمومی انجام داد.