آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • حصارهای مرزی در یک جغرافیا گاه به تفاوت فاحش در دو قلمرو دامن می‌زنند و می‌توانند باعث شکاف‌های بزرگ و عمیقی در دو قلمرو یکسان از نظر جغرافیایی شوند؛ به این ترتیب، مردمی که ممکن است به فاصله چند کیلومتر از یکدیگر درحال زندگی باشند، کیفیت زندگی و در نتیجه روزگار به‌شدت متفاوتی را تجربه کنند، این موضوع به‌دلیل ساختارهای نهادی اقتصادی- سیاسی حاکم بر آن اقلیم‌ها می‌تواند باشد و آن‌قدر جالب توجه بوده که دو اقتصاددان بزرگ به تفصیل به آن پرداخته‌اند و این سوژه کلی را دستمایه نگارش کتاب مهم خود قرار داده‌اند.
  • ثریا عباسی قیداری دکترای تاریخ معاصر مدرس دانشگاه فرهنگیان
    در مورد کشف، استخراج و بهره‌برداری ازنفت ایران بعد از ملی شدن صنعت نفت دومین قراردادی که در اجرای قانون نفت بعد از قرارداد آجیپ مینراریا در اردیبهشت 1337ش برابر با آوریل ۱۹۵۸با شرکت پان امریکن پترولیوم منعقد شد، مشتمل بر 45ماده و بندهای مورد توافق طرفین بود که در این نوشتار به معرفی قرارداد پان‌آمریکن با شرکت ملی نفت ایران می‌پردازیم.