آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • دولت هند پس از استقلال به‌منظور بهبود وضعیت اقتصادی مردم، تلفیقی از رویکرد سوسیالیستی و اقتصاد بازار آزاد را در رأس اهداف و سیاست‌های اقتصادی خود قرار داد. براساس سیاست مذکور، دولت نقشی محوری و اساسی در اقتصاد ایفا می‌کرد. هدف از اتخاذ چنین سیاستی، دستیابی به خودکفایی اقتصادی در همه زمینه‌ها بود. در واقع و عملا دولت هند، به رهبری جواهر لعل‌نهرو رویکرد سوسیالیسم را در اقتصاد در پیش گرفت. با این حال، سوسیالیسم موردنظر نهرو با سوسیالیسم سرسخت اتحاد جماهیر شوروی از آن رو متفاوت بود که سوسیالیسم نهرو هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را دربرمی‌گرفت. در همین راستا دولت هند به‌منظور دستیابی به توسعه اقتصادی و عدالت توزیعی بهتر، نظام برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی را در پیش گرفت.
  • آنتونی آگوستین کورنو، ریاضیدان و فیلسوف و اقتصاددان فرانسوی، نخستین نویسنده‌ای است که منحنی تقاضا را تعریف و ترسیم می‌کند و همچنین نخستین کسی است که به نحو موثری از جبر برای حل مسائل به حداکثر رساندن در اقتصاد استفاده کرده است.