شماره روزنامه ۵۶۹۶
|

آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • ثریا عباسی قیداری /دکترای تاریخ معاصر مدرس دانشگاه فرهنگیان
    زمینه تاریخی: قرارداد امتیاز نفت بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران در ۷ خرداد ماه ۱۳۱۲ به تصویب مجلس رسید (اسناد نفت ، 23-10) و امضای آن حاصل مذاکراتی بود که به دنبال الغای امتیازنامه دارسی (اسناد نفت ، صص 5-10) ۱۰ آذرماه ۱۳۱۱ و شکایت بریتانیا به شورای جامعه ملل در میان نمایندگان دولت ایران و کمپانی صاحب امتیاز صورت گرفت. ماجرایی که ما درصدد بررسی آن هستیم در سال ۱۳۲۶ آغاز شد ولی ریشه در سال‌های پیش‌تر داشت، در حقیقت ریشه آن را باید در ۱۴ سال پیش‌تر یعنی در همان شرایط سیاسی و اوضاع و احوالی که قرارداد ۱۳۱۲ به امضا رسید جست‌وجو کرد.
  • در طول سال‌های متمادی اتفاقات مشابهی برای اقتصاد ایران رخ‌داده و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است. در ستون «گاهشمار اقتصادی» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می‌کنیم. سال اول هر دهه را به‌عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده‌ایم. این ستون با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می‌شود، در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر‌گذاری برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می‌کنیم.
  • در سفرنامه سیاحان اروپایی که در دوران صفویه و پس از آن به ایران آمدند، اشارت‌هایی به جشن نوروز و نحوه برگزار‌ی آن رفته است. در زیر بخش‌هایی از سفرنامه‌های چندین جهانگرد اروپایی آورده می‌شود: