آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • انتشار خبر تصویب لایحه اعطای امتیاز نفت شمال ایران به یک شرکت نفتی آمریکایی به نام استاندارداویل با واکنش شدید دولت‌های انگلیس و شوروی و همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس روبه‌رو شد. دولت انگلستان که نگران از دست دادن کنترل انحصاری خود بر منابع نفت ایران بود، از طریق سفارت خود در تهران به وزارت امورخارجه ایران اعتراض و تاکید کرد: «خوشتاریا، امتیاز نفت خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار کرده و دولت ایران حق ندارد آن را به دیگری واگذار کند.» از سوی دیگر، کاردار سفارت انگلستان در ایران در دیدار با احمد قوام نخست‌وزیر وقت از اینکه دولت ایران در قضیه امتیاز نفت شمال با آن سفارت مشورت نکرده است، اعلام نارضایتی کرد و «عدم مراجعه دولت به سفارت انگلیس را غیردوستانه تلقی کرد.»
  • دنیس رایت، دیپلمات انگلیسی، اوایل آذرماه 1332 چهار ماه پس از کودتا علیه دولت مصدق همراه با ۱۴ دیپلمات و کارمند، برای بازگشایی سفارت انگلستان در تهران، وارد ایران شدند.
  • 30 آبان سال 1300ه. ش مجلس شورای ملی، لایحه دولت مبنی بر واگذاری امتیاز اکتشاف و استخراج نفت شمال ایران به شرکت نفتی آمریکایی «استاندارد اویل» را تصویب کرد که این مصوبه با اعتراض شدید دولت انگلستان رو به رو شد.
  • یکم آذرماه سال 646 ه.ش زمین‌لرزه‌ای بزرگ، شهر تاریخی نیشابور را ویران کرد. بنا به گزارش‌های مورخان از قرن سوم تا آگوست ۱۹۲۸ میلادی، نیشابور در محاصره زلزله بوده‌ است.
  • سه ماه و نیم پس از کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یعنى در ۱۴ آذرماه ۱۳۳۲ (مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۳) اعلامیه تجدید روابط سیاسى میان انگلستان و ایران در یک زمان در لندن و تهران انتشار یافت. متن اعلامیه را ایدن نوشته و از سوی هندرسن سفیر آمریکا در تهران براى زاهدى فرستاده بود. نسخه دیگر اعلامیه را هم وزیر مختار سوئیس به عبدالله انتظام که وزارت خارجه دولت زاهدى را بر عهده داشت داده بود.