<![CDATA[روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور]]> https://www.donya-e-eqtesad.com Sat, 31 Oct 2020 17:32:39 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[همسویی بازارهای داخلی و خارجی ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3706427 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3706427-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 30 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[عقب‌نشینی بورس به کانال 2/ 1 میلیون واحد]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3705916 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3705916-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 28 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[جهت مخالف بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3705618 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3705618-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 27 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[عقب‌نشینی هماهنگ قیمت‌ها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3705242 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3705242-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 26 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[سایه انتخابات آمریکا بر بازارها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3704898 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3704898-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 25 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[سرگیجه ادامه‌دار بازارها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3704406 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3704406-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 23 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[پایان هفته سراسر نزولی بازارها ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3703914 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3703914-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 21 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[هم ردیفی بازارها در مسیر کاهش]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3703596 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3703596-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 20 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[نوسانات کاهشی بازار‌های داخلی ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3703236 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3703236-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 19 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[تغییر جهت بازارها در نخستین روز معاملاتی ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3702848 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3702848-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 18 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[هفته پرتناقض بازارها ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3702457 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3702457-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 17 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[رفتار محتاطانه بازارها در پایان هفته ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3701778 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3701778-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 14 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[نوسان محدود بازارها در چهارمین روز هفته ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3701477 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3701477-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 13 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[آشفتگی و سردرگمی بازارها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3701042 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3701042-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 12 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازارهای داخلی در مسیر تغییر کانال]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3700605 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3700605-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 11 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[شروع مثبت بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3700235 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3700235-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 10 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازگشت بازار سهام به مسیر رشد]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3699979 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3699979-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 09 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[حرکت همزمان بازارها بر مدار صعود]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3699223 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3699223-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 06 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازار جهانی در انتظار بهبودی ترامپ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3698756 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3698756-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 05 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[عقب‌نشینی همزمان بازارها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3698438 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3698438-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 04 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازگشت حقیقی‌ها به بازار سهام]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3698035 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3698035-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 03 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[سکه صدرنشین بازده هفتگی بازارهای داخلی ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3697616 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3697616-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 02 Oct 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[یک‌رنگی بازارهای داخلی در پایان هفته]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3697048 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3697048-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 30 Sep 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[روز متفاوت بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3696707 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3696707-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 29 Sep 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[سهام در کف سه ماهه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3696361 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3696361-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%81-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 28 Sep 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[یکه تازی‌های دلار و سکه در بازار داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3696108 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3696108-%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 27 Sep 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[رکوردشکنی‌های سکه و دلار در بازارها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3695644 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3695644-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 26 Sep 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[هم مسیری بازار‌های داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3695292 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3695292-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 25 Sep 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[سیر صعودی بازار‌های داخلی ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3694824 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3694824-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 23 Sep 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازار‌ها بر مدار فراز و فرود ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3694456 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3694456-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 22 Sep 2020 20:30:00 +0000