<![CDATA[روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور]]> https://www.donya-e-eqtesad.com Fri, 10 Jul 2020 08:00:45 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[طلای جهانی در اوج 9ساله]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3670878 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3670878-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 08 Jul 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[دوئل بازار و بازارساز در میدان ارزی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3670571 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3670571-%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 07 Jul 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[رکوردهای معکوس در طلا و بورس]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3670238 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3670238-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 06 Jul 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[عیارسنجی صعود سه بازار]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3669883 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3669883-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 05 Jul 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[کانال‌شکنی شتابان طلا و ارز]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3669545 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3669545-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 04 Jul 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[بارقه‌های امید در بازار جهانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3669198 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3669198-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 03 Jul 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[رکورد‌های سریالی بازارها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3668719 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3668719-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 01 Jul 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[جولان پول‌های مذاب در طلا و بورس]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3668413 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3668413-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 30 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[بازگشایی متعادل بازار جهانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3668070 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3668070-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 29 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[دوئل تاریخی در بورس تهران]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3667679 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3667679-%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 28 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[خیز مجدد طلا و ارز]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3667309 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3667309-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 27 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[سایه‌روشن فضای کرونایی بازار جهانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3666927 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3666927-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 26 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[سرمایه‌های جهانی در پناه اونس]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3666398 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3666398-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B3 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 24 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[آینه‌ای ملتهب در برابر سیاست پولی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3666070 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3666070-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 23 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[سایه کرونا بر بازگشایی بازار جهانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3665744 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3665744-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 22 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[اوج‌گیری تب تورمی بازارها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3665421 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3665421-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 21 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[رکوردهای بادکنکی بازارها در بهار]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3665056 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3665056-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 20 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[خیز مجدد طلا و نفت]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3664680 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3664680-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%AA یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 19 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[دوشنبه تاریخی بازار ارز]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3663872 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3663872-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 15 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[صعود تاریخی طلا و ارز]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3663528 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3663528-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 14 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[فصل دوم یکه‌تازی بورس]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3663151 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3663151-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 13 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[بازتاب قیمتی اخطار فدرال رزرو ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3662808 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3662808-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 12 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[سایه نشست «فِد» بر بازارهای جهانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3662228 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3662228-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 10 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[خیز دوباره طلا و ارز]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3661860 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3661860-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 09 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[‌سیگنال‌های کاهشی به بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3661576 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3661576-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 08 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[نوسان بازارها در سایه رونق بورس]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3661286 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3661286-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 07 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[آغاز موج دوم رالی بورس؟]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3660920 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3660920-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 06 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[بارقه‌های امید در بازار جهانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3660585 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3660585-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 05 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[الگوی تناوبی حرکت بازارها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3659727 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3659727-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 01 Jun 2020 19:30:00 +0000 <![CDATA[بازارهای داخلی در فاز احتیاط]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3659322 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3659322-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 31 May 2020 19:30:00 +0000