<![CDATA[روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور]]> https://www.donya-e-eqtesad.com Sat, 19 Oct 2019 03:06:44 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[توقف روند اصلاحی سهام؟]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3583875 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3583875-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 16 Oct 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[ریزش یکپارچه قیمت سهام]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3583395 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3583395-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 15 Oct 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازار ارز در نقطه صفر پاییزی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3582982 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3582982-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 14 Oct 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[صعود شکننده شاخص بورس]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3582546 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3582546-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 13 Oct 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازپس‌گیری قله‌ها در بورس تهران]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3582200 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3582200-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 12 Oct 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[صعود نفت؛ افت طلا]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3581775 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3581775-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 11 Oct 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[سیگنال‌های صعودی به نفت]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3581183 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3581183-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 09 Oct 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[بدبینی بازار جهانی به صلح تجاری]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3580743 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3580743-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 08 Oct 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[افت و خیز نرم بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3579475 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3579475-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 05 Oct 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[واکنش بازار جهانی به نشانه‌های رکود]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3579069 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3579069-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 04 Oct 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[صعود دسته‌جمعی شش بازار]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3578416 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3578416-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 02 Oct 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[عقبگرد دلار و سکه؛ تکرار رکورد در بورس]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3577995 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3577995-%D8%B9%D9%82%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 01 Oct 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[فروکش نگرانی‌های ژئوپلیتیک در بازار جهانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3577583 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3577583-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 30 Sep 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[نوسان معکوس ارز و سهام]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3577171 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3577171-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 29 Sep 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[شروع پرقدرت بورس در آرامش همسایه‌ها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3576760 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3576760-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 28 Sep 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[شروع کاهشی ارز و طلا در پاییز]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3576362 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3576362-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 27 Sep 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[استقبال اونس از استیضاح ترامپ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3575692 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3575692-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 25 Sep 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[سبز کمرنگ بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3575204 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3575204-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 24 Sep 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[شروع توفانی بورس در پاییز]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3574773 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3574773-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 23 Sep 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[یکه‌تازی سهام در نیمه نخست 98]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3574388 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3574388-%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 22 Sep 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[عقب‌نشینی نفت از اوج]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3573534 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3573534-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%AC یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 20 Sep 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[سقوط بورس در روز آرام سایر بازارها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3572941 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3572941-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 18 Sep 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[واکنش بازارها به انفجار در آرامکو]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3572161 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3572161-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%88 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 16 Sep 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[روز قرمز بازارها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3571734 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3571734-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 15 Sep 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[رونق بی‌پروای بازار سهام]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3571283 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3571283-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 14 Sep 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[سرگیجه در بازار نفت]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3570890 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3570890-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 13 Sep 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[میدان‌داری بورس در برابر ارز]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3570341 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3570341-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 11 Sep 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[صعود نفت؛ افت طلا]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3569900 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3569900-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 10 Sep 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[دلایل متفاوت صعود سهام و ارز]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3568926 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3568926-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 07 Sep 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[تنفس بازارهای جهانی در پایان هفته]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3568599 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3568599-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 06 Sep 2019 19:30:00 +0000