<![CDATA[روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور]]> https://www.donya-e-eqtesad.com Tue, 28 Jan 2020 11:31:08 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[خروج طلا و ارز از حبس بازه‌ای]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3620286 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3620286-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 27 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[سبقت مداوم طلا از دلار]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3619886 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3619886-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 26 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[نوسان ناموزون بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3619520 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3619520-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 25 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[بیم بازار جهانی از بیماری چینی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3619176 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3619176-%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 24 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[تب ویروس «کرونا» در بازار جهانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3618759 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3618759-%D8%AA%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 22 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[عقب‌نشینی دسته‌جمعی بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3618194 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3618194-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 21 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[آغاز گرم بازارها در زمستان]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3617844 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3617844-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 20 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[روز کم‌نوسان بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3617491 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3617491-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 19 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[قله‌نوردی سهام در عقب‌نشینی ارز و طلا]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3617074 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3617074-%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 18 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[واکنش بازار جهانی به ابهامات صلح تجاری]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3616200 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3616200-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 15 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[نوسان متفاوت ارز و سهام در مسیر صعود]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3615647 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3615647-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 14 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[ضرباهنگ متفاوت رشد بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3615274 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3615274-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 13 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[قدرت‌نمایی بورس در آرامش دلار و سکه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3614898 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3614898-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 12 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[روی خوش بازارهای داخلی به کاهش تنش‌ها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3614527 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3614527-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 11 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[سقوط نفت‌و‌طلا از اوج]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3614127 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3614127-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%AC یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 10 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[واکنش بازارها به «انتقام سخت»]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3613561 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3613561-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D8%AA یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 08 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[ادامه نوسان معکوس ارز و سهام]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3612937 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3612937-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 07 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[هجوم سرمایه‌های جهانی به پناهگاه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3612544 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3612544-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 06 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[بیم و امید بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3612177 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3612177-%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 05 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[واکنش بازارها به‌شوک غیراقتصادی ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3611718 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3611718-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 04 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[واکنش ارز و طلا به معمای FATF]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3611352 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3611352-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 03 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[پیشتازی بلامنازع سهام در بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3610861 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3610861-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 01 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[خداحافظی متفاوت نفت و طلا با 2019]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3610429 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3610429-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 31 Dec 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[پیشتازی سهام در نوسان منفی ارز و طلا]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3610052 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3610052-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 30 Dec 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[سریال تکراری صعود سهام]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3609657 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3609657-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 29 Dec 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[آهنگ متفاوت رشد در بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3609332 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3609332-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 28 Dec 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[خواب زمستانی ارز و طلا ؟]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3608942 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3608942-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 27 Dec 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[لبخند بازار جهانی به تعطیلات کریسمس]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3608513 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3608513-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%B3 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 25 Dec 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[صفر و صد ارز و سهام]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3608005 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3608005-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 24 Dec 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[ رکوردشکنی بورس در عقب‌نشینی ارز و طلا]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3607621 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3607621-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 23 Dec 2019 20:30:00 +0000