اکورالی پاریس - پرسپولیس پس از دو سال وقفه، سرانجام نیمه دوم اردیبهشت سال ۱۳۹۵ برگزار می‌شود. به گزارش «ایسنا» پاسکال رستانی، برگزارکننده فرانسوی این اکورالی گفت: «قرار بود این رالی در سال ۲۰۱۴ برگزار شود، اما به‌دلیل شرایط بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی، اجرای آن دچار وقفه شد.

اکنون با توافقاتی که با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران صورت گرفته، این اکورالی از دوم تا چهاردهم ماه مه‌سال ۲۰۱۶ برگزار می‌شود.» رالی پاریس - پرسپولیس برای اولین‌ و آخرین ‌بار در سال ۱۹۷۱ برگزار و بعد از آن به‌دلیل شرایط سیاسی متوقف شد. پس از گذشت چهار دهه از آن رویداد، مجریان فرانسوی این رالی تصمیم گرفتند، آن را دوباره برگزار کنند. اسفندماه سال ۹۲ مجری فرانسوی این پروژه به ایران آمد و خبر برگزاری اکورالی پاریس پرسپولیس را بعد از ۴۲ سال وقفه رسما اعلام کرد، اما این رالی برگزار نشد تا اینکه پس‌از توافق هسته‌ای قرار است این رالی سال آینده برگزار شود.