سوتان سوتکوفسکی سرپرست دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران افزود: متاسفانه توریست‌های بین‌المللی از آثار فرهنگی و تاریخی ایران اطلاعات کمی دارند و یکی از برنامه‌های اتحادیه اروپا معرفی و محافظت از آثار تاریخی جاده ابریشم و ایران است که به‌عنوان میراث جهانی به این آثار نگریسته می‌شود. وی همچنین راهنمایان گردشگری را اولین سفیرانی دانست که با ارتقای کیفیت راهنمایان گردشگری می‌توانند به احترام متقابل و گفت‌وگو بین کشورها تبدیل شوند و محافظت از آثار تاریخی و فرهنگی را در چارچوب توسعه پایدار مناطق محلی، ملی و منطقه‌ای دانست و گفت: «آثار فرهنگی و تاریخی منشأ ثروت برای جوامع هستند و این ثروت لزوما به معنای اشتغال‌زایی نیست، بلکه یک نیروی قوی هویتی، انسجامی و اجتماعی هر محله است.»

این مطلب برایم مفید است