به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت نوسازی عباس‌آباد، سیدمحمدحسین حجازی به تشریح برنامه‌های نوروزی درقطب گردشگری تهران پرداخت و گفت: «ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎل‌ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از دوم تا دوازدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه در ﺑﻮﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی آب و آﺗﺶ، ﺑﻨﺎدر، ﻧﻮروز، ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، ﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم و ﻧﺠﻮم ﮔﻨﺒﺪ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷد.» رئیس ستاد نوروزی عید شرقی در تشریح برنامه‌های این جشنواره با اشاره به اینکه این جشنواره یکی از برنامه‌های شاخص نوروزی در شهر تهران است و این منطقه یکی از اصلی‌ترین مقاصد گردشگری نوروزی خواهد بود، گفت: «جشنواره نوروزگاه عید شرقی در سه بخش برنامه‌های میدانی، جشن‌های شبانه و ویژه برنامه جشن ملی پرچم، در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد برگزار می‌شود.» گفتنی است این جشنواره در ایام نوروز همه روزه در سه بازه زمانی ۱۱ تا ۱۳، ۱۷ تا ۱۹ و همچنین ۲۰ تا ۲۲ در ﺑﻮﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی مذکور ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷد.