او با بیان اینکه این حمایت‌ها به شکل کمک‌های فنی و اعتباری هستند، افزود: «راه‌های زیادی برای تشویق مردم برای حفظ آثار خود وجود دارد و مورد حمایت‌های دولتی نیز قرار می‌گیرند.» نظری با اشاره به اینکه این کمک‌ها از قبل هم بوده‌اند، ادامه داد: «معافیت از برخی عوارض شهرداری، دادن مجوزها، تسهیلات کم‌سود و... از جمله این حمایت‌ها هستند.» مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای سازمان میراث‌فرهنگی تصریح کرد: «راه‌های زیادی برای ایجاد انگیزه بین مالکان برای حفظ این بناها وجود دارد و البته طرحی نیز تحت عنوان حمایت از مالکان و متصرفان بافت‌ها و بناهای تاریخی با کمک سازمان در مجلس تهیه شده که اگر تصویب شود انگیزه برای ماندن در خانه‌های تاریخی، ادامه حیات و تغییر کاربری آنها زیاد می‌شود.» او خاطرنشان کرد: «همچنین کمیته تغییر کاربری را در سازمان داریم که بر این کار نظارت دارد؛ اگر قرار است کاربری بنایی تغییر داده شود باید هم‌شأن آن باشد و اصالت تاریخی بنا مخدوش نشود.» نظری یادآور شد: «در این کمیته موضوع بررسی شده و میزان مداخلات با نظر سازمان صورت می‌پذیرد و تغییر کاربری نباید به گونه‌ای باشد که موجب تخریب شده و بازگشت‌پذیر نباشد.»