در همین خصوص سیدمحمد بهشتی گفت: «وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مزیت‌هایی دارد که باید از آنها بهره برد. این امکان فراهم شده که بین سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که با ادغام یک عنوان را پیدا کرده‌اند، به‌رغم عدم تجانس، هماهنگی ایجاد کنیم. این حوزه‌ها می‌توانند در قالب وزارتخانه استقلال پیدا کنند و به ماموریت‌های خود ادامه دهند.» رئیس کنونی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، افزود: «این سه حوزه باید بتوانند ساختار تشکیلاتی متناسب با خود را داشته باشند و به تبع آن منابعی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد باید متناسب با ماموریت‌هایشان باشد.» وی با اشاره به تغییراتی که طی سال‌های گذشته متوجه این سازمان بوده تصریح کرد: «بی‌ثباتی مدیریتی در سازمان خسارت‌بار بوده است. اگر قرار باشد در فعالیت سه حوزه مذکور شاهد گشایش باشیم، تحقق این مهم منوط به ثبات مدیریت است. تحقق این مهم نیز منوط به آن است که با این دستگاه غیرسیاسی برخورد کنیم و نگاه تخصصی به آن داشته باشیم؛ همان‌گونه که قبول داریم باید به سازمان محیط‌زیست و سازمان انرژی هسته‌ای نیز نگاه تخصصی داشته باشیم.»

همچنین مهدی حجت نخستین رئیس سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز اظهار کرد: «تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه هیچ تاثیری بر نوع برداشت و اقداماتی که در زمینه میراث فرهنگی می‌شود ‌ندارد و در جهت‌گیری‌های کنونی سازمان تغییری ایجاد نخواهد شد.» وی علت تصویب وزارتخانه شدن را در این دانست که مجلس تمایل دارد بتواند شخصی که ریاست بخش میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را برعهده دارد انتخاب کند و رای مثبت یا منفی به انتخاب او بدهد. وی ادامه داد: «زمانی که نیروی فعال در این سه حوزه تغییر نکند و ادارات همان باشد و روابط گذشته ادامه یابد، وزارتخانه شدن تاثیری بر نگاهی که به این حوزه‌ها وجود دارد و نقش و جایگاه آن در جامعه نخواهد داشت. فقط سربرگ‌ها تغییر خواهد کرد و از سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تغییر خواهد کرد.»