به گزارش سایت خبری اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این سمینار گفت: «اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان نقطه آغاز فعالیت خود را از سر گذرانده‌است. در شرایط کنونی استانداردسازی انواع خدمات مهم‌ترین نیاز آنهاست.» او استانداردسازی خدمات در سطح بین‌المللی و ایجاد راه‌های ارتباطی مناسب برای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان را ضروری دانست و بیان کرد: «مساله گردشگرپذیری از زمان ورود گردشگران به استان آغاز می‌شود. باید آگاه بود که دسترسی مناسب برای گردشگران به اندازه نوع خدمات، اهمیت دارد.» جمعه‌ای افزود: «درست است بومی و سنتی بودن تجهیزات و امکانات در اقامتگاه‌های بوم‌گردی شرط اولیه برای ایجاد فضای بومی و مبتنی بر فرهنگ بومی است، ولی این اقدام باید بر اساس یک تعریف و استاندارد مناسب انجام شود تا نام این اقامتگاه‌ها در ذهن گردشگران مخدوش نشود. شرایط بهداشتی مناسب و نمادهای بومی در اقامتگاه‌ها باید به‌هم پیوند بخورد که این هنر، نیاز به آموزش مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی دارد.»