محمد جهانگیری مطالعه مدیریت زنجیره تامین را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردها برای توسعه یک مقصد دانست و ادامه داد: «در دنیای امروز انجام کسب‌وکار به تنهایی امکان‌پذیر نخواهد بود. تمام کسب‌وکارها در جهت نیل به یک هدف مشترک به حمایت از یکدیگر نیازمندند. افزایش مزیت رقابتی تنها در صورتی حاصل می‌شود که تمامی اعضای زنجیره تامین کاملا با یکدیگر هماهنگ باشند که این اتفاق در تجارت میان کشورهای اکو به‌خصوص در زمینه گردشگری باید ایجاد شود.» او معتقد است که دستگاه‌های متولی گردشگری کشورهای اکو از انسجام لازم با یکدیگر برخوردار نیستند. نماینده رئیس دبیرخانه گردشگری تاکید کرد: «همه ما خواستار رفع موانع ویزایی از جمله لغو روادید به‌خصوص در مورد بیماران و گردشگران سلامت در منطقه اکو، برگزاری مجمع هتلداران و تورگردانان اکو، برگزاری هفته گردشگری در کشورهای عضو اکو و الزامات آن هستیم.» براساس این خبر، در حال‌حاضر ۷ پروژه در منطقه اکو برای ارتقای گردشگری در حال اجراست.