وی یکی دیگر از موضوعات در دستور کار را راه‌اندازی دانشگاه هنرهای سنتی دانست و گفت: «همه هنرمندان خواستار این هستند که این دانشگاه زیرمجموعه سازمان باشد. ما در حوزه صنایع‌دستی مدیریت واحد نداریم و جدایی فرش و مبلمان مشکلاتی ایجاد می‌کند. این دو حوزه باید پیوسته باشد تا کارها با سرعت پیش برود.» معاون صنایع‌دستی از طرح جهیزیه نیز به‌عنوان یکی دیگر از طرح‌های در حال پیگیری یاد و تصریح کرد: «با افزودن دومیلیون تومان به وام ازدواج و شرط خرید صنایع‌دستی برای زوج‌ها، ظرفیت اشتغال در حوزه صنایع‌دستی دو برابر می‌شود.» نامور مطلق خاطرنشان کرد: «همچنین با طرح ارتباط صنایع‌دستی با برج‌سازها و هتل‌سازها، هتل‌های ما با صنایع‌دستی می‌توانند هویت پیدا کنند.» وی هنرمندان صنایع‌دستی را افتخار کشور دانست و گفت: «اینها نخسین افراد در حوزه‌های خودشان بوده‌اند و صنایع‌دستی را بروز کرده‌اند. انسان اگر در حوزه علم و خلاقیت به عمل برسد نام آن را می‌توان صنعت گذاشت.» معاون صنایع‌دستی با تاکید بر ارزش کار دست و یادآوری بی‌توجهی به این ارزش یادآوری کرد: «با این بی‌توجهی‌ها اشتغال و درآمد و هویت در کشور ما دچار مشکلات شده است.»