به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید عبدالهی افزود: در شورای صندوق احیای آثار تاریخی، طرح مرمت بناهای واگذار شده پس از تهیه از سوی سرمایه‌گذار در حوزه مطالعات، شناخت، مبانی و اقدامات مرمتی و احیا، بررسی خواهد شد و پس از واکاوی همه‌جانبه طرح و انطباق آن با اصول مرمتی، طرح تصویب و یا برای اقدامات بیشتر به سرمایه‌گذار ارجاع داده خواهد شد. وی تصریح کرد: شناسایی عارضه‌ها و آسیب‌های بنا نقش بسیار مهمی در احیا و مرمت آنها دارد. یکی از مسائلی که در جلسات فنی و اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد بررسی لکه‌گذاری کاربری‌ها، موقعیت استقرار، وضعیت کنونی بنا و همچنین آسیب‌شناسی بنا و شناسایی آسیب‌هایی که آن را تهدید می‌کند، است. با توجه به این بررسی‌ها روش‌ها و شیوه‌های مرمت اصولی بنا تصویب می‌شود.