شهاب نادری افزود: «اکنون برون‌رفت کشور از معضل بیکاری به رونق گردشگری بستگی دارد و تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه می‌تواند چشم‌انداز بهتری داشته باشد.» وی تصریح کرد: «در برنامه ششم توسعه ماده ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ موادی بود که در برنامه تلفیق این برنامه نیز به حوزه گردشگری توجه جدی شد و نمایندگان مجلس بر آن شدند این کار را انجام دهند.»