حمید ظهرابی در گفت‌وگو با فارس افزود: «برای مدیریت مناطق تحت حفاظت این سازمان اعم از مناطق و پارک‌ها در حال طراحی یک سیستم مدیریت مشارکتی هستیم. براساس این طرح، به دنبال افزایش شیوه مشارکت مردمی در حفاظت از مناطق و پارک‌های ملی هستیم.» وی تصریح کرد: «شورای مدیریتی متشکل از رئیس پارک ملی، مقامات محلی و دادگستری نقش مشورتی برای مدیران محیط زیست دارند تا در کنار هم سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی را تعیین و با مشارکت سازمان محیط زیست، فعالیت مربوط به پارک‌های تحت مدیریت را نظارت کنند.»  معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست یادآور شد: «اعتقاد ما بر این است که مناطق حفاظت‌شده اگر به‌صورت پایدار و با همراهی جوامع محلی که منافعشان با حفاظت از محیط زیست گره ‌خورده اداره شود، منافع اقتصادی و حفاظتی مورد نظر از آن حاصل می‌شود.» ظهرابی تاکید کرد: «در حال برنامه‌ریزی برای تشکیل یک شورای مشورتی به‌صورت پایلوت هستیم و پس از به دست آوردن نتایج مطلوب اختیاراتی به این شورا تفویض خواهد شد.»