وی افزود: همچنین سه اثر صنایع‌‌‌دستی استان مهر اصالت جهانی صنایع‌‌‌دستی را دریافت کرده‌‌‌اند. محسنی با بیان اینکه اصل را بر این گذاشته‌‌‌ایم که نگاه جهانی و ملی را معطوف به دستان هنرمندان صنایع‌‌‌دستی استان کنیم، ادامه داد: در همین راستا برای اولین بار هنر لنج‌‌‌سازی ایران که خاستگاه آن استان هرمزگان است، سال گذشته در نمایشگاه شیکاگو به نمایش گذاشته شد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی هرمزگان اظهار کرد: حلقه اتصال کل حوزه‌‌‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی داشته‌‌‌های تاریخی و هویتی دنیای صنایع‌‌‌دستی است که هویت ملت‌‌‌ها را تشکیل می‌دهد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی هرمزگان با تاکید بر اینکه گردشگری بدون صنایع‌‌‌دستی معنی ندارد، ادامه داد: اجازه نخواهیم داد هیچ مرکز گردشگری، بدون غرفه و پنل صنایع‌‌‌دستی احداث شود.