شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان

وی افزود: تعامل بی‌نظیر دستگاه‌‌‌های اجرایی استان با پارلمان بخش‌خصوصی به‌ویژه مدیریت عالی استاندار به عنوان رئیس این شورا علاوه بر ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی توانسته است سبب‌‌‌ساز خروجی بسیار عالی و مصوبات کلیدی و دستاوردهای کارگشا برای فعالان اقتصادی شود. صفا یادآور شد: عملکرد شوراهای استانی در ارزیابی وزارت کشور بر اساس شاخص‌‌‌های اصلی، شامل تشکیل جلسات، وظایف شورای استان، وظایف دبیرخانه شورای استان و دستاوردهای استانی هر سال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان هرمزگان اظهار کرد: شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به ماهیت عملکردی و جایگاه قانونی خود یکی از مکانیزم‌‌‌هایی هستند که می‌توانند به هم‌‌‌افزایی و فهم مشترک دولت و بخش‌خصوصی در زمینه اصلاح فرآیندها و رفع موانع حوزه تولید و سرمایه‌گذاری به منظور نیل به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.