تمدید گواهی‌نامه‌‌‌های استانداردهای کیفیت و مدیریت پتروشیمی بوعلی

ممیزی مراقبتی خارجی استانداردهای ISO ۹۰۰۱: ۲۰۱۵، ISO ۱۴۰۰۱: ۲۰۱۵، ISO ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸ HSE-MS توسط شرکت DQS آلمان طی سه روز در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا برگزار شد و پس از ممیزی راهبردها و مدیریت فرآیندها و عملکرد موفق سازمان تمدید گواهی‌نامه‌‌‌های استانداردهای مدیریت کیفیت و مدیریت HSE توسط سرممیز شرکت DQS آلمان اعلام شد. رویکرد فرآیندی و عملکرد موفق در حوزه کسب و کار و بهبودهای ارزشمند در حوزه کیفیت و HSE از نقاط قوت سازمان توسط سرممیز شرکت DQS آلمان اعلام شده است.