این شرکت در سه فصل ابتدایی فروش‌های ۵۸,۰۶۷میلیارد تومانی، ۵۸,۶۳۶میلیارد تومانی و ۵۶,۰۳۶میلیارد تومانی داشته و در فصل چهارم هم فروشی برابر ۴۷,۳۷۳میلیارد تومان را به‌ثبت رسانده است. فروش سال مالی ۱۴۰۱ رشد ۵۶درصدی نسبت به سال قبل از آن دارد.

در سال مالی ۱۴۰۰ حاشیه سود «شتران» برابر ۱۰درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ حاشیه سود به ۱۲درصد رسیده است. این شرکت در ۶ماه اول سود عملیاتی ۱۶,۷۷۶میلیارد تومانی را گزارش کرد که در ۶ماه دوم با کاهش ۴۹درصدی به ۸,۶۰۹میلیارد تومان رسیده است.