قنیشا (قند نیشابور)

قند نیشابور در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۸/ ۴میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت یادشده در این دوره نسبت به فروردین‌ماه ۳/ ۴۰۱درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۵/ ۹درصد افزایش درآمد داشته است. این شرکت که سال مالی آن منتهی به شهریورماه است، از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ (طی ۸ماه گذشته) ۳/ ۳۶۳میلیارد تومان درآمد عملیاتی محقق کرده که این رقم نسبت به درآمد شرکت در دوره مشابه سال قبل (برابر با ۴/ ۲۲۴میلیارد تومان) به میزان ۸۶/ ۶۱‌درصد افزایش یافته است. با توجه به سیاست‌‌‌های دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) واردات نهاده‌‌‌های دامی و کشاورزی، از جمله غلات رشد قیمتی بالایی را تجربه کرد. اعلام نرخ جدید این نهاده‌‌‌ها از سوی وزارتخانه مربوطه عامل اصلی افزایش نرخ محصولات فرعی تولیدی (تفاله خشک و ملاس) شده است.

قنقش (قند نقش‌جهان)

قند نقش‌جهان در اردیبهشت‌ماه، مبلغ ۳/ ۵میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۳۶/ ۱۷درصد افزایش داشته است. از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ جمع درآمدهای شرکت ۸/ ۹میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (برابر با ۹/ ۲۲میلیارد تومان) به میزان ۵۷‌درصد کاهش یافته است.

قشکر (شکر شاهرود)

«قشکر» در دوره یک‌ماه منتهی به ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۱/ ۲میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۸۶/ ۱۱درصد و نسبت به دوره یک‌ماهه مشابه سال قبل ۳۲/ ۱۳۰۸درصد افزایش داشته است. از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ جمع درآمدهای شرکت ۱/ ۲۰۷میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (برابر با ۲/ ۹۳میلیارد تومان) به میزان ۲/ ۱۲۲‌درصد افزایش یافته است. جمع برگشت از فروش شرکت در این دوره برابر با ۹/ ۱۳میلیارد تومان است.

قچار (فرآورده‌‌‌های غذایی و قند چهارمحال)

فرآورده‌‌‌های غذایی و قند چهارمحال در دوره یک‌ماه منتهی به ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۵۱میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل آن ۸۲/ ۷۵۳درصد و نسبت به دوره یک‌ماه مشابه سال قبل ۱۲/ ۱۴۳درصد افزایش درآمد داشته است. از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱جمع درآمدهای شرکت (فروش محصولات) ۵۷میلیارد تومان بوده است. «قچار» در این دوره صادراتی نداشته است.

قجام (فرآورده‌‌‌های غذایی و قند تربت‌جام)

فرآورده‌‌‌های غذایی و قند تربت‌جام در دوره یک‌ماه منتهی به ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۳/ ۷۷میلیون تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۰۱/ ۹۵درصد کاهش داشته است. از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ جمع درآمدهای شرکت (فروش محصولات) ۹۱میلیارد تومان بوده که همه آن در بازار داخلی محقق شده است.

قپیرا (فرآورده‌‌‌های غذایی و قند پیرانشهر)

فرآورده‌‌‌های غذایی و قند پیرانشهر در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۷/ ۲۰میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۴۶/ ۳۷درصد و نسبت به دوره یک‌ماه مشابه سال قبل ۹۳/ ۳۵۸درصد افزایش داشته است. از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ جمع درآمدهای شرکت (فروش محصولات) ۶۵۵میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۶/ ۴۳۲میلیارد تومان بوده که ۴۱/ ۵۱‌درصد افزایش یافته است.

قثابت (کارخانه‌‌‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان)

کارخانه‌‌‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در اردیبهشت‌ماه امسال به میزان ۲/ ۱۸میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۷۲/ ۱۲۲درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۱/ ۱۲۰۹درصد افزایش درآمد داشته است. از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ جمع درآمدهای شرکت ۴/ ۳۲۵میلیارد تومان بوده، این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۹۵میلیارد تومان بوده که ۴۵/ ۲۴۲‌درصد افزایش یافته است. شرکت در این دوره صادرات نداشته است.

قصفها (قند اصفهان)

قند اصفهان در دوره یک‌ماه منتهی به ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۹/ ۳میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۹۵/ ۱۳۶درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۷/ ۸۹درصد کاهش داشته است. از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ جمع درآمدهای شرکت (فروش محصولات) در این دوره ۵/ ۵میلیارد تومان است و این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۷/ ۳۷میلیارد تومان بوده که ۴۷/ ۸۵درصد کاهش یافته است.

قلرست (قند لرستان)

قند لرستان در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۸/ ۲۹میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۸۶/ ۳۷درصد کاهش و نسبت به دوره یک‌ماه مشابه سال قبل ۹۱/ ۴۳۷۸‌درصد افزایش درآمد داشته است. از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ جمع درآمدهای شرکت (فروش محصولات) ۶/ ۲۷۹میلیارد تومان بوده که نسبت به جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل (برابر با ۱/ ۱۳۹میلیارد تومان) به میزان ۱۰۱‌درصد افزایش یافته است.

قزوین (کارخانه‌های قند قزوین)

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۱۰۰‌درصد کاهش داشته است. از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱جمع درآمدهای شرکت ۱۶۹میلیون تومان بوده که نسبت به جمع درآمدهای شرکت در دوره مشابه سال قبل (برابر با ۷/ ۷میلیارد تومان) به میزان ۸۱/ ۹۷درصد کاهش یافته است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند