آریا

آریاساسول در سه‌ماه سال ۱۴۰۰ به ازای هر سهم سود ۱۷۱تومانی را محقق کرده بود، در سه‌ماه دوم و سوم به ترتیب سود ۳۰۲تومانی و ۲۷۲تومانی را ثبت کرد، در فصل چهارم هم ۲۳۴تومان سود ساخت تا در مجموع در ۱۲ماه به سود ۹۸۰تومانی برسد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۲درصدی دارد. این شرکت در سال ۹۹ به میزان ۸۰۵تومان به ازای هر سهم سود ساخته بود.

«آریا» در فصل اول سال مالی ۱۴۰۰ فروش ۴۷۳۰میلیارد تومانی، سود عملیاتی ۲۱۰۵میلیارد تومانی و سود خالص ۲۳۴۸میلیارد تومانی داشت. در فصل دوم نیز فروش آن ۶۷۱۸میلیارد تومان، سود عملیاتی آن ۳۳۰۰میلیارد تومان و سود خالص آن ۴۱۵۶میلیارد تومان بود.

در سومین فصل نیز رقم فروش ۷۴۰۰میلیارد تومانی، سود عملیاتی ۳۵۰۰میلیارد تومانی و سود خالص ۳۷۰۰میلیارد تومانی را روی کدال قرار داد.

«آریا» در زمستان فروشی معادل ۷۷۰۰میلیارد تومان داشت. در این فصل حاشیه سود آن با افت به ۴۳‌درصد رسید. سود عملیاتی و خالص آن هم ۳هزار میلیارد تومان و ۳۲۰۰میلیارد تومان گزارش شد.

  فروی

شرکت ذوب روی اصفهان در فصل زمستان به سود خالص ۵/ ۱۵میلیارد تومانی (معادل ۱۷۱ریال به ازای هر سهم) دست یافت. سود هر سهم شرکت در سه‌فصل گذشته به‌ترتیب برابر با ۱۶۲ریال، ۳۵۱ریال و ۲۱ریال به‌ازای هر سهم بوده است.

«فروی» در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۷۰۵ریال سود به ازای هر سهم به دست آورد که از این حیث نسبت به سال ۱۳۹۹ افت ۸۵درصدی را تجربه کرده است.

بخشی از کاهش سود مربوط به کاهش درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و بخشی هم ناشی از کاهش حاشیه سود شرکت بوده است.

مبلغ فروش شرکت در فصل زمستان با رشد ۴۰درصدی نسبت به پاییز به ۱۶۰میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص در این فصل با رشد ۳واحد درصدی نسبت به پاییز به ۱۳درصد رسید. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ۱۳۹۹ برابر ۵۰درصد بود که در ۱۴۰۰ با افت قابل‌توجه به ۱۶درصد رسید.

  فزر

«فزر» در سال ۱۴۰۰ به سود خالص ۲۰۷۲میلیارد تومانی (معادل ۶۹۰تومان به ازای هر سهم) دست یافت که ۵۵۲‌درصد نسبت به سود خالص ۳۱۸میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ افزایش داشت. سود هر سهم شرکت در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۲۶ریال، ۱۰۲ ریال، ۴۱ ریال، ۶۷۳۱ریال بود که علت رشد سود زمستان تقسیم سود شرکت‌های زیرمجموعه آن بود.

مبلغ فروش شرکت در این دوره با رشد ۱۲درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بود و به ۲۰۷میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص هم از ۱۲‌درصد به ۳۰‌درصد رسید.

«فزر» در زمستان ۳۳میلیارد تومان، در پاییز ۷۵میلیارد تومان، در تابستان ۷۸میلیارد تومان و در بهار ۲۱میلیارد تومان فروش به ثبت رسانده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در زمستان ۳۲درصد، در پاییز ۱۸درصد، در تابستان ۱۷‌درصد و در بهار ۳‌درصد گزارش شده است.

  جم‌پیلن

پلی‌پروپیلن جم‌پیلن در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰، بالغ بر ۴۸۰۰میلیارد تومان سود خالص کسب کرد (۲۴۱۹تومان برای هر سهم) که نسبت به سال مالی گذشته ۱۲۸‌درصد رشد نشان می‌دهد.

درآمد «جم‌پیلن» در این مدت بیش از ۹۳۰۰میلیارد تومان بود که با ۴۲‌درصد رشد نسبت به سال ۹۹ همراه شد. حاشیه سود ناخالص این سال با ۲واحد‌درصد رشد از ۳۸ به ۴۰‌درصد رسید.

  کخاک

«کخاک» در سال ۱۴۰۰ به سود خالص ۴۵۸میلیارد تومانی (معادل ۱۳۱تومان به ازای هر سهم با سرمایه جدید) دست یافت که ۱۷‌درصد نسبت به سود خالص ۳۹۰میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ افزایش داشت. سود شرکت در زمستان ۱۵‌درصد نسبت به پاییز افزایش داشت.

مبلغ فروش شرکت در این دوره با رشد ۵۵درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۹۹ همراه بود و به ۶۰۸میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص از ۶/ ۸۳‌درصد به ۸۰‌درصد افت داشت. «کخاک» در زمستان ۱۵۷میلیارد تومان، در پاییز ۱۴۲میلیارد تومان، در تابستان ۱۵۲میلیارد تومان و در بهار ۱۵۷میلیارد تومان فروش به ثبت رساند.

حاشیه سود ناخالص شرکت در زمستان ۷۲درصد، در پاییز ۷۹درصد، در تابستان ۸۵‌درصد و در بهار ۸۲‌درصد گزارش شده است.