کچاد:‌چادرملو در بهمن ۲/ ۴‌هزار میلیارد تومان فروش ثبت کرده که نسبت به‌ ماه گذشته ۱۱‌درصد و نسبت به سطح میانگین سال ۱۱‌درصد رشد داشته است. مقدار فروش شرکت چادرملو در بهمن حدود از ۶۲/ ۱میلیون تن بوده که نسبت به دی‌ماه ۵‌درصد افزایش یافته است. نرخ فروش کنسانتره آهن و گندله نیز حدود ۳‌درصد کاهش داشته، اما فولاد تغییر چندانی نسبت به دی نداشته است. فروش شرکت چادرملو از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۱‌هزار میلیارد تومان بوده که از رشد ۸۳درصدی نسبت به مدت مشابه قبل حکایت دارد. فروش شرکت در این مدت نزدیک ۳/ ۱۷میلیون تن بوده که ۶‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

کطبس:  شرکت زغال‌سنگ نگین‌طبس در بهمن‌ماه با رشد ۶درصدی نسبت به دی به درآمد فروش ۲۷میلیارد تومانی رسید. متوسط فروش ۱۰‌ماه گذشته شرکت نیز ۲۴میلیارد تومان بوده است.  جمع درآمدهای فروش شرکت در دوره ۱۱‌ماه منتهی به بهمن سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۰‌درصد افزایش یافت و به ۲۶۳میلیارد تومان رسید. شرکت زغال‌سنگ نگین‌طبس در این ‌ماه مانند‌ ماه دی ۲۲هزار و ۵۰۰تن زغال‌سنگ به فروش رساند. نرخ فروش زغال‌سنگ شرکت با رشد ۶درصدی نسبت به دی به حدود ۲/ ۱میلیون تومان در هر تن رسیده است.

کمنگنز: مبلغ فروش « کمنگنز» در بهمن با کاهش ۱۶درصدی نسبت به دی به ۳۲میلیارد تومان رسید. متوسط مبلغ فروش ‌ماهانه در ۱۰‌ماه گذشته سال نیز ۲۸میلیارد تومان بوده است. «کمنگنز» در ۱۱‌ماه منتهی به بهمن ۳۱۱میلیارد تومان درآمد فروش کسب کرد که ۷۵‌درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است.  مقدار فروش سنگ منگنز دانه‌بندی شرکت در این ‌ماه نسبت به ‌ماه دی ۱۰‌درصد کاهش یافت. نرخ فروش این محصول نیز در بهمن برابر ۱/ ۴میلیون تومان در هر تن گزارش شده است که نسبت به دی کاهش ۷درصدی نشان می‌دهد.

مارون: مقدار تولید اتان پتروشیمی مارون در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه افت ۷درصدی داشته و به ۱۵۴هزار و ۸۷۹تن رسیده، اما نسبت به متوسط سال‌جاری رشد ۷درصدی داشته است. تولید کل شرکت نیز افت ۳درصدی داشته و به ۳۶۴هزار و ۲۰۰تن رسیده است. تولید کل نسبت به متوسط سال‌جاری رشد ۶درصدی را ثبت کرده است.  مقدار فروش شرکت نسبت به بهمن‌ماه افت یک‌درصدی داشته و به ۱۵۳هزار و ۵۹۶تن رسیده که نسبت به متوسط سال‌جاری رشد ۸درصدی داشته است. مقدار فروش اتیلن با رشد ۲۷درصدی نسبت به دی‌ماه به ۳۵هزار و ۴۸۳تن و مقدار فروش منواتیلن گلایکول با رشد ۱۶درصدی به ۳۰هزار و ۶۹۲تن رسیده است.  با وجود کاهش یک‌درصدی مقدار فروش مارون، مبلغ فروش با رشد ۳درصدی همراه شده و به ۳۰۶۰میلیارد تومان رسیده است. مبلغ فروش این شرکت با اهرم افزایش نرخ‌ها نسبت به متوسط سال‌جاری رشد ۱۵درصدی داشته است. قیمت اتیلن با رشد ۲۸درصدی، قیمت منواتیلن گلایکول با رشد ۲۱درصدی و قیمت پلی‌پروپیلن با رشد ۱۳ درصدی نسبت به متوسط سال‌جاری همراه بوده است.

شاراک:  پتروشیمی شازند در‌ بهمن‌ماه با رشد ۶ درصدی نسبت به دی‌ماه، به مبلغ فروش ۱۸۵۰میلیارد تومانی دست یافت. متوسط مبلغ فروش شرکت در ۱۰‌ماه گذشته سال برابر با ۱۶۶۰میلیارد تومان بوده است.  «شاراک» در دوره ۱۱‌ماه منتهی به بهمن سال‌جاری درمجموع ۱۸هزار و ۴۷۰میلیارد تومان درآمد فروش کسب کرد که از این نظر نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۹۰درصدی نشان می‌دهد.  مقدار فروش کل محصولات شرکت در بهمن نسبت به دی ۸‌درصد افزایش یافت. نرخ فروش پلی‌اتیلن سنگین شرکت با افت ۵/ ۳درصدی نسبت به دی برابر با ۸/ ۳۰میلیون تومان و نرخ فروش پلی‌اتیلن سبک خطی بدون تغییر محسوس نسبت به دی برابر با ۳۲میلیون تومان در هر تن گزارش شده است.