کرماشا

کرماشا در آذرماه فروش ۳۶۷میلیارد تومانی را به ثبت رساند. این عدد در آبان‌ماه ۲۴۸میلیارد تومان و میانگین هشت‌ماه گذشته ۳۳۲میلیارد تومان بود. مقدار فروش کل محصولات در آذرماه ۳۳‌هزار تن گزارش شد که این عدد برای ماه پیش از آن ۵/ ۲۵‌هزار تن بود. فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به ۳۰۲۵میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که در دوره مشابه سال قبل ۱۶۷۹میلیارد تومان بوده است. نرخ مصوب فروش اوره کشاورزی در ۶ماه اول سال‌جاری برابر با ۴۶‌هزار ریال در هر کیلو و برای نیمه دوم سال ۹۰‌هزار و ۲۲۹ریال تعیین شد که نسبت به نرخ قبلی رشد ۹۶درصدی داشته است. همچنین نرخ فروش صادراتی شرکت در آذرماه برابر با ۹۱‌هزار و ۲۱ریال بوده است.

شپدیس

پتروشیمی پردیس۳/ ۴‌هزار میلیارد تومان در آذر فروش داشت که ۶۰‌درصد نسبت به فروش ۷/ ۲‌هزار میلیارد تومانی در آبان‌ماه افزایش فروش داشته است.

این شرکت در آبان ۲۸۲‌هزار تن اوره فروخته بود که با ۲۰‌درصد افزایش به ۳۳۷‌هزار تن در آذر رسید. تولید اوره شرکت ۲۵‌درصد افت داشته و از ۲۸۰‌هزار تن به ۲۱۰‌هزار تن رسیده است. شرکت پتروشیمی پردیس از ابتدای سال مالی تاکنون ۴/ ۹‌هزار میلیارد تومان فروش داشته و این میزان بیش از ۱۰۰‌درصد نسبت به فروش ۷/ ۴‌هزار میلیارد تومانی در دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. تولید شرکت ۹‌درصد افت کرده و به ۷۷۳‌هزار تن رسیده است. فروش شرکت نیز با ۱۱‌درصد افت به ۸۶۰‌هزار تن رسیده است.

شیراز

فروش این شرکت در آذرماه حدود ۱۳۴۳میلیارد تومان بوده که نسبت به آبان ۲۲‌درصد رشد داشته است. مقدار تولید اوره و فروش صادراتی آن در آذر به ترتیب برابر با ۱۴۵ و ۷/ ۴۵‌هزار تن بوده که مقدار تولید حدود ۴۳‌درصد رشد داشته، اما مقدار فروش ۱۵درصد نسبت به آبان‌ماه کاهش یافته است. نرخ فروش اوره صادراتی در آذرماه حدود ۱/ ۱۲میلیون تومان بوده که حدود ۱۴‌درصد نسبت به آبان‌ماه کاهش داشته است. مجموع فروش شرکت یادشده از ابتدای سال مالی تاکنون به رقمی بالغ بر ۸۸۰۵میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۷۵‌درصد درصد رشد نشان می‌دهد.

خراسان

فروش این شرکت در آذرماه حدود ۱۰۳۴میلیارد تومان بوده که نسبت به آبان ۱۲۷‌درصد رشد داشته است؛ این میزان فروش شرکت رکورد محسوب می‌شود. مقدار تولید اوره و فروش صادراتی آن در آذر به ترتیب برابر با ۵۱هزار و ۳۳‌هزار تن بوده که مقدار تولید بدون تغییر مانده؛ اما مقدار فروش ۱۴۴‌درصد نسبت به آبان‌ماه افزایش داشته است. نرخ فروش اوره صادراتی در آذرماه به طور میانگین حدود ۳/ ۱۷میلیون تومان بوده که حدود ۷۱‌درصد نسبت به آبان‌ماه رشد داشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
16 نفر این پست را پسندیده اند