سباقر: شرکت سیمان باقران در آذرماه ۵/ ۱۵۲ هزار تن سیمان و کلینکر تولید کرده است. این در حالی است که در ماه آبان شرکت ۵/ ۶۲ هزار تن تولید داشته که بیانگر رشد ۱۴۴ درصدی میزان تولیدات در آذرماه است. شرکت از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۱/ ۱ میلیون تن انواع سیمان و کلینکر تولید کرده است. میزان فروش شرکت در آذرماه حدود ۵/ ۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه آبان  رشد ۶۹ درصدی داشته است. شرکت در آذرماه ۲/ ۱۶ میلیارد تومان فروش صادراتی داشته است. همچنین شرکت از ابتدای سال تا پایان ماه نهم ۸/ ۲۱۷ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۵۹ درصدی داشته است. از این میزان فروش ۷/ ۹۱ میلیارد تومان مربوط به فروش داخلی شرکت بوده و ۱/ ۱۲۶ میلیارد تومان از طریق فروش صادراتی کسب شده است.

قهکمت: شرکت قند هکمتان در آذرماه ۵/ ۱۸هزار تن محصول تولید کرده است. این در حالی است که در آبان شرکت ۲/ ۲۴ هزار تن تولید داشته که بیانگر افت ۲۴ درصدی میزان تولیدات شرکت در آذرماه است. شرکت از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۷/ ۶۴ هزار تن محصول تولید کرده است. میزان فروش شرکت در آذرماه حدود ۵/ ۹۲ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه آبان  افت ۳/ ۴۴ درصدی داشته است. این شرکت فروش صادراتی ندارد. همچنین شرکت از ابتدای سال تا پایان ماه نهم ۱/ ۴۰۷ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۱۸ درصدی داشته است.

نطرین: شرکت عطرین نخ قم در آذرماه ۲۸۶ تن انواع نخ تولید کرده است. این در حالی است که در ماه آبان شرکت ۲۴۶ تن تولید داشته که بیانگر رشد ۱۶ درصدی میزان تولیدات شرکت در آذرماه است. شرکت از ابتدای سال تا پایان آذرماه حدود ۷/ ۱ هزار تن انواع نخ تولید کرده است. میزان فروش شرکت در آذرماه حدود ۵/ ۱۸میلیارد تومان بود که نسبت به ماه گذشته (آبان ماه) رشد ۷/ ۱۶ درصدی داشته است. این شرکت فروش صادراتی ندارد. همچنین شرکت از ابتدای سال تا پایان ماه نهم ۱۰۲ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۳۷ درصدی داشته است.

زملارد: شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در آذرماه بیش از ۳ هزار تن شیر خام و محصولات زراعی تولید کرده است. همچنین شرکت در آذرماه ۱۶۹ راس گوساله نر پرورش داده است. این در حالی است که شرکت در ماه آبان  ۹/ ۲ هزار تن شیر خام و محصولات زراعی تولید کرده و ۱۵۶ راس گوساله نر پرورش داده است که به ترتیب نشان از رشد ۲/ ۳ درصدی در محصولات و ۳/ ۸ درصدی در پرورش دام دارد. همچنین شرکت از ابتدای سال تا پایان آذر ماه حدود ۱/ ۲۷ هزار تن محصول تولید و ۲/ ۱ هزار راس دام (گوساله نر) پرورش داده است.