مبین

«مبین» در آبان ۱۳۷۱‌میلیارد تومان فروش داشته که این مبلغ ۱۸‌درصد نسبت به فروش ۱۶۶۹‌میلیارد تومانی ثبت شده در مهر کاهش داشته است.

 شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس ۳۳۱‌میلیون مترمکعب گاز خوراک به عنوان اصلی‌ترین محصول خود در مهر فروخته بود که این مقدار با ۲۴‌درصد افت به ۲۵۲‌میلیون مترمکعب گاز خوراک در آبان رسیده است. نرخ فروش گاز خوراک در مهر و آبان ثابت و برابر ۳۳‌هزار و ۷۳۱ ریال در ازای هر مترمکعب بوده است.

فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به نزدیک ۱۲‌هزار میلیارد تومان می‌رسد که این مبلغ ۱۱۰‌درصد بیشتر از فروش ۵۷۰۰‌میلیارد تومانی مدت مشابه سال قبل است. مقدار فروش گاز خوراک ۷‌درصد افت داشته و به ۲۷۳۶‌میلیون مترمکعب رسیده است. نرخ گاز در این مدت ۲۲۰‌درصد افزایش داشته و به ۲۷‌هزار و ۶۸۵ ریال در ازای هر مترمکعب رسیده است.

  فسپا

«فسپا» در آبان ماه فروش حدود ۲۹۰‌میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه قبل ۲۹‌درصد رشد داشته و رکورد جدیدی برای شرکت محسوب می‌شود. مقدار فروش کل محصولات در آبان ماه ۱۳‌هزار تن گزارش شده است که این عدد برای ماه گذشته ۱۰‌هزار تن بوده است.  نرخ فروش لوله‌های گازی و صنعتی در آبان‌ماه برابر با ۹/ ۲۴ میلیون تومان به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به ماه گذشته ۲‌درصد بیشتر است. فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به حدود ۱۶۴۰‌میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۷‌درصد رشد را نشان می‌دهد. مقدار فروش محصولات نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵‌درصد کاهش داشته است.

  شنفت

این شرکت هر ماه بطور میانگین ۳۱ میلیون لیتر تولید داشته است. شرکت در مهر ماه  توانست ۲۸ میلیون لیتر تولید کند که این مقدار در آبان به ۳۱ میلیون لیتر رسیده است.

«شنفت» توانست در هشت ماه، ۲۵۲ میلیون لیتر فـروش داشته باشد که در مهر و آبان به ترتیب فـروش ۲۷ و ۳۲ میلیون لیتری را داشته است.  «شنفت» با فـروش  ۳۷۳۰ میلیارد تومانی در سال گذشته توانسته بود میانگین فـروش ماهانه‌‌‌ای برابر با ۳۱۱ میلیارد تومان داشته باشد. در مهر فـروش ۵۵۷ میلیارد تومانی را ثبت کرد و در آبان نیز فروش ۵۹۷ میلیارد تومانی را گزارش کرده  و فـروش هشت ماهه خود را به ۴۳۷۳ میلیارد تومان رسانده است. نرخ فـروش محصول روغن پایه داخلی در آبان ماه برابر با ۲۰ هزار و ۱۷۱ تومان و نرخ فـروش روغن پایه صادراتی برابر با ۲۱ هزار و ۲۶۵  تومان است که این نرخ‌‌‌ها نسبت به میانگین نرخ‌‌‌های شش ماهه شرکت به ترتیب افت ۷ و ۵درصدی داشته است.

 

12 نفر این پست را پسندیده اند