فنوال (گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم): فنوال در شهریور ۱/ ۸۹‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۵۳‌درصد نسبت به فروش ۱/ ۵۸‌میلیارد تومانی ثبت شده در مرداد افزایش داشته و رکورد فروش ماهانه شرکت محسوب می‌شود. گزارش ماهانه این شرکت نشان می‌دهد که ۳۱‌درصد فروش مرداد را خدمات کارمزدی تشکیل می‌دهد. توضیح اینکه طبق طبقه‌‌‌بندی این شرکت، محصولات کارمزدی شامل کویل آلومینیومی، ورق آلومینیومی، تسمه آلومینیومی و محصولات کلد می‌شود.

مقدار فروش شرکت در مرداد ۱۲۱۵تن بوده که با ۱۴‌درصد افزایش، به ۱۳۹۰ تن در شهریور رسیده است. با این حال نرخ فروش ورق آلومینیومی نسبت به مرداد ۴/ ۲‌درصد کاهش داشته است.

قابل ذکر است که از کل فروش ماهانه این شرکت ۹۵‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و حدود ۵‌درصد مربوط به کل صادرات شرکت بوده است.

مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به ۶/ ۳۴۵ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (برابر با ۲/ ۲۳۴‌ میلیارد تومان) رشد ۴۸‌درصدی را نشان می‌دهد. مقدار فروش این دوره ۶۹۸۸تن است که نسبت به فروش ۶۳۱۰تن در دوره مشابه سال قبل، ۱۰‌درصد رشد داشته است.

«فنوال» در این دوره ۹/ ۲۵۱‌میلیارد تومان فروش داخلی و ۸/ ۱۰‌میلیارد تومان صادرات داشته است. این ارقام به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۳/ ۸ و ۵۲۵‌درصد رشد داشته‌‌‌اند. صادرات شرکت در دوره مشابه سال قبل ۷/ ۱‌میلیارد تومان بوده است.

کفپارس (فرآورده‌های نسوز پارس): سال مالی شرکت فرآورده‌های نسوز پارس منتهی به ۳۰ آذر است. این شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۶/ ۲۵‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۰۹/ ۰‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۲۱/ ۱۳درصد افزایش داشته است. این شرکت فروش ۵/ ۲۵‌میلیارد تومانی را در مرداد ثبت کرد که نشان از افت ۶‌درصدی نسبت به تیر با فروش ۲۷‌میلیارد تومانی داشت. با این حال درآمد شرکت در این ماه نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۹/ ۳۸۲‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در ۹ماه ابتدایی سال مالی جمع درآمدهای این شرکت از محل فروش محصولات ۹/ ۱۸۶‌میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۶۵‌میلیارد تومان) به میزان ۵/ ۱۸۷‌درصد افزایش یافته است. شرکت در این دوره ۱/ ۱۷۵‌میلیارد تومان فروش داخلی و ۷/ ۱۱‌میلیارد تومان صادرات داشته است.

این شرکت گزارش داده که جمع برگشت از فروش شرکت در این دوره ۹ماهه برابر با ۹/ ۳۳‌میلیون تومان بوده است.

فخالص (صنایع خالص‌سازان روی زنجان): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱شهریور ماه سال‌جاری، مبلغ ۷/ ۹۳‌میلیارد تومان درآمد داشته که ۸/ ۵۰‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۱/ ۴۹‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

درآمد شرکت یادشده در این دوره نسبت به ماه قبل ۶/ ۵۸‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۲/ ۵۰‌درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۳/ ۷۲‌درصد افزایش درآمد داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱شهریور ماه امسال جمع درآمدهای شرکت ۵/ ۴۰۵‌میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱/ ۲۲۹میلیارد تومان) به میزان ۹/ ۷۶‌درصد افزایش یافته است. شرکت در این دوره ۲/ ۱۵۴‌میلیارد تومان فروش داخلی و ۶/ ۲۴۹‌میلیارد تومان صادرات داشته است. ارقامی که هر کدام به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۰۱ و ۶۳‌درصد رشد را ثبت کرده‌‌‌اند.

فایرا (آلومینیوم ایران): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری، مبلغ ۹/ ۸۴۵‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۱/ ۲۰درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۴/ ۸‌درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۴۸‌درصد افزایش درآمد داشته است. طبق‌‌‌ گزارش‌ها از کل درآمد شهریور این شرکت ۸۶‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۱۴‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱شهریور ماه سال‌جاری جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت در این دوره ۴/ ۴,۷۹۵‌میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۴/ ۲,۹۵۴‌میلیارد تومان) به میزان ۳/ ۶۲‌درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره ۶/ ۲,۸۱۰‌میلیارد تومان فروش داخلی و ۸/ ۱,۹۸۴‌میلیارد تومان صادرات داشته است که به ترتیب ۳۳/ ۲۹ و ۰۸/ ۱۵۴درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته‌‌‌اند.

حفاری (حفاری شمال): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به شهریور ماه امسال مبلغ ۷/ ۱۹۳‌میلیارد تومان درآمد‌های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۰۵/ ۶۲درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۷۸/ ۵۸درصد افزایش داشته است. همچنین این شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۲۳/ ۹۲‌درصد افزایش درآمد داشته است.

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه امسال جمع درآمد‌های مربوط به فروش و ارائه خدمات شرکت برابر با ۸۵۲‌میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳/ ۱۱۸‌درصد افزایش یافته است.

اردستان (سیمان اردستان): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه سال‌جاری، مبلغ ۱۷‌میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۵۴/ ۳۱درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۲۱/ ۳۲درصد کاهش داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ تیر ماه امسال جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت ۴/ ۹۲میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۷۷‌میلیارد تومان) به میزان ۲۰‌درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره ۱/ ۸۶‌میلیارد تومان فروش داخلی و ۳/ ۶‌میلیارد تومان صادرات داشته است. این در حالی است که فروش داخلی و صادراتی شرکت در مدت مشابه سال قبل به ترتیب برابر با ۷/ ۶۱ و ۳/ ۱۵‌میلیارد تومان بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند