فنر‌سازی خاور: شرکت فنر‌سازی خاور در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری، مبلغ ۷/ ۱۷میلیارد تومان درآمد داشته است. این رقم نسبت به ماه قبل ۳/ ۵درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۷/ ۴درصد افزایش داشته است. با این حال «خفنر» نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۳/ ۱۵۷درصد افزایش درآمد ثبت کرده است. طی این دوره یکماهه بیشتر بازار فنرسازی خاور معطوف به داخل بوده است. طبق آمارها ۸/ ۸۹درصد از ارزش فروش این شرکت در داخل و ۲/ ۱۰درصد آن مربوط به صادرات بوده است.  از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه هم این شرکت به میزان ۵/ ۸۵میلیارد تومان فروش داشته که نسبت دوره مشابه سال قبل (۹/ ۲۷میلیارد تومان) به میزان ۲۰۶ درصد افزایش یافته است. شرکت در این دوره ۲/ ۸۲میلیارد تومان فروش داخلی و ۳/ ۳میلیارد تومان صادرات داشته است. این ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۴۰درصد افزایش و ۱۱درصد کاهش یافته‌اند. در دوره مشابه سال قبل این شرکت ۷/ ۳میلیارد تومان صادرات در کارنامه خود ثبت کرده بود.

سیمان لار سبزوار: گزارش ماهانه این شرکت به منظور اصلاح ارقام قبلی آن منتشر شده است. در توضیح این اصلاح گفته شده است: «با توجه به اینکه فرآیند پذیرش محصولات سیمان لار سبزوار در بورس کالای فیزیکی در مرداد ماه در دست پیگیری بوده است بنابراین فروش داخلی مرداد ماه شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام)خارج از بورس و به مقدار ۷۵هزار و ۷۴۰تن و به مبلغ ۷/ ۲۷میلیارد تومان بوده است.» در گزارش قبلی، درآمد فروش شرکت ۵/ ۲۴میلیارد تومان عنوان شده بود. طبق آمارها ۹۷/ ۹۹درصد کل فروش شرکت در مردادماه مربوط به فروش داخلی و ۰۳/ ۰درصد آن مربوط به صادرات شرکت بوده است.  از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه هم جمع درآمدها (فروش محصولات) شرکت ۵/ ۲۱۴میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۸/ ۸۷میلیارد تومان) به میزان ۱۴۴ درصد افزایش یافته است. شرکت در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل فروش داخلی خود را با ۱۳۹درصد افزایش به ۱/ ۲۰۵میلیارد تومان رسانده است. همچنین شرکت در این دوره ۳/ ۹میلیارد تومان صادرات داشته و این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۲/ ۲میلیارد تومان بوده که ۳۲۱درصد افزایش یافته است.

سیمان اردستان: سیمان اردستان در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری، مبلغ ۱/ ۲۹میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.  درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۸۵/ ۷۰درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۹۶/ ۲۵درصد افزایش داشته است.  از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه جمع درآمدهای شرکت ۴/ ۱۲۱میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۸/ ۱۰۹میلیارد تومان) به میزان ۶۳/ ۱۰درصد افزایش یافته است. شرکت در این دوره ۲/ ۱۱۵میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۵/ ۷۷میلیارد تومان بوده که ۷/ ۴۸درصد افزایش یافته است.  همچنین سیمان اردستان در این دوره ۳/ ۶میلیارد تومان صادرات داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳/ ۳۲میلیارد تومان) به میزان ۶/ ۸۰درصد کاهش یافته است. مقدار فروش این شرکت در بورس کالا در مرداد ماه سال‌جاری به میزان ۸۷۰/ ۱۳تن و مبلغ ۶/ ۶میلیارد تومان بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند