شفن: درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی فن آوران در اسفند ماه امسال 832 میلیارد تومان بوده است که نسبت به بهمن ماه 99 کاهش 2درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در اسفند ماه 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت 234درصد افزایش یافته است. میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ 463 میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه  80 درصد بیشتر بوده است. 58 درصد از فروش شرکت به فروش صادراتی اختصاص دارد و 42 درصد به فروش داخلی.  همچنین مقایسه فروش فصلی در نماد شفن نشان می‌دهد که این شرکت در سه  ماه چهارم مبلغ  2235 میلیارد تومان فروش داشته است. فروش شرکت در زمستان نسبت به پاییز رشد فصلی 35 درصدی داشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه 99 در مجموع مبلغ   5 هزار و 556  میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال98 رشد 91‌درصدی داشته است.

شگویا:  درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی تندگویان در اسفند ماه امسال هزار و 241  میلیارد تومان بوده است که نسبت به بهمن ماه 99 کاهش 6‌درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در اسفند ماه 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت 124‌درصد افزایش یافته است. درآمد اسفند ماه شرکت 49‌درصد بیشتر از متوسط فروش سال 99 بوده است. 2/ 0‌درصد از درامد شرکت از طریق فروش صادراتی و 8/ 99‌درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. این اعداد نشان می‌دهد که درآمد اصلی شرکت در داخل کشور است و فروش صادراتی کمتری دارد و در ماه‌های قبل نیز به همین ترتیب بوده است. همچنین مقایسه فروش فصلی در نماد شگویا نشان می‌دهد که این شرکت در سه ماه چهارم مبلغ  3 هزار و 617 میلیارد تومان فروش داشته است. این به آن معنی است که فروش شرکت در زمستان نسبت به پاییز رشد فصلی 36 درصدی داشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه 99 در مجموع مبلغ 10 هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال98 رشد 42‌درصدی نشان می‌دهد.

شپدیس: درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی پردیس در اسفند ماه امسال هزار و 779 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ماه 99 افزایش 102‌درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در اسفند ماه 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت 179‌درصد افزایش یافته است. درآمد اسفند ماه شرکت 25‌درصد بیشتر از متوسط فروش سال 99 بوده است. 76‌درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و 24‌درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. پتروشیمی پردیس برخلاف پتروشیمی تندگویان که داخلی محور بود، صادرات محور است و درآمد اصلی شرکت از راه صادرات است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند