بانک صادرات ایران(وبصادر)

درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۲.۶۸۹.۸۴۴ میلیون ریال بوده که  ۴/ ۹ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی ۱۰ ماه گذشته بوده است. تسهیلات اعطایی طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۳۲/ ۴۹ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی د‌ر دی‌ماه بوده است. بیشترین درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی در بهمن‌ماه امسال، سایر تسهیلات به مبلغ ۸.۵۱۹.۴۳۴ میلیون ریال بوده است. همچنین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق یافته (هزینه) طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۰.۳۶۰.۴۴۱ میلیون ریال بوده که ۶۲/ ۱۰ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه‌گذاری طی ۱۰ ماه گذشته بوده است. همچنین سپرده‌های جذب شده طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۹۲/ ۱ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه شده طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بوده است.

ضمن اینکه بیشترین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بهمن‌ماه امسال،  سپرده‌های بلندمدت یک ساله به مبلغ ۶.۶۴۸.۲۴۶میلیون ریال است.  حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ مثبت و برابر با ۲۶/ ۱۰ درصد است، این درحالی است که متوسط این شاخص طی ۱۰ ماه گذشته برابر با ۲۵/ ۱۱ بوده است.

بانک ملت (وبملت)

درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۱,۵۵۲,۱۲۴ میلیون ریال بوده که  ۱۸/ ۱۵ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی ۱۰ ماه گذشته بوده است. تسهیلات اعطایی طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۲۸/ ۹۲ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی در بهمن‌ماه امسال، سایر تسهیلات به مبلغ ۱۹.۹۲۷.۹۵۰ میلیون ریال بوده است. ضمن اینکه  سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق یافته (هزینه) طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۱.۳۶۸.۳۴۶میلیون ریال بوده که ۵۸/ ۴۲ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه‌گذاری طی ۱۰ ماه گذشته بوده است. همچنین سپرده‌های جذب شده طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۳۵/ ۱ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه شده طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بهمن‌ماه امسال، گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری عام به مبلغ ۶.۲۹۸.۳۳۲ میلیون ریال می‌باشد.

حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ مثبت و برابر با ۲۷/ ۳۲ درصد می‌باشد، این درحالی است که متوسط این شاخص طی ۱۰ ماه گذشته برابر با ۲۹/ ۴۵ بوده است.

بانک دی (دی)

درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱.۶۹۵.۸۸۲ میلیون ریال بوده که  ۷۸/ ۱۷ درصد کمتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی ۱۰ ماه گذشته بوده است. همچنین تسهیلات اعطایی طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۲۸/ ۳۹ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. ضمن اینکه بیشترین درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی در بهمن‌ماه امسال، سایر تسهیلات به مبلغ ۱.۴۱۴.۵۹۱ میلیون ریال بوده است. همچنین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق یافته (هزینه) طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۳.۸۶۵.۶۳۰ میلیون ریال بوده که ۳۲/ ۱۱ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه‌گذاری طی ۱۰ ماه گذشته بوده است. سپرده‌های جذب شده طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۱۴/ ۲ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه شده طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بهمن‌ماه امسال، سپرده‌های بلندمدت دو ساله به مبلغ ۱.۷۳۴.۳۹۹ میلیون ریال است. همچنین حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ منفی و برابر با ۹۴/ ۱۲۷درصد است، این درحالی است که متوسط این شاخص طی ۱۰ ماه گذشته برابر با ۱۶/ ۶۸- بوده است.

پست بانک ایران (وپست)

درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱.۴۶۰.۷۸۴ میلیون ریال بوده که  ۲۴/ ۲ درصد کمتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی ۱۰ ماه گذشته بوده است. تسهیلات اعطایی طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۵۵/ ۳۱ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی در بهمن‌ماه امسال، سایر تسهیلات به مبلغ ۷۴۱.۵۲۷ میلیون ریال بوده است. همچنین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق یافته (هزینه) طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱.۲۹۳.۴۳۷ میلیون ریال بوده که ۸۰/ ۳۴ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه‌گذاری طی ۱۰ ماه گذشته بوده است. سپرده‌های جذب شده طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۷۶/ ۰ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه شده طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بهمن‌ماه امسال، سپرده‌های کوتاه‌مدت به مبلغ ۶۸۱.۸۸۶ میلیون ریال است.

همچنین حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ مثبت و برابر با ۴۵/ ۱۱ درصد است، این درحالی است که متوسط این شاخص طی ۱۰ ماه گذشته برابر با ۷۹/ ۳۵ بوده است.

بانک تجارت (وتجارت)

درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۴.۷۴۴.۱۳۴ میلیون ریال بوده که  ۲۰ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی ۹ ماه گذشته بوده است. تسهیلات اعطایی طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۱۰ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی دی ماه ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی در بهمن‌ماه امسال، سایر تسهیلات به مبلغ ۱۴.۹۱۹.۹۸۸ میلیون ریال بوده است. همچنین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق یافته (هزینه) طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۹.۲۰۱.۱۶۶ میلیون ریال بوده که ۲۱ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق‌یافته سپرده سرمایه‌گذاری طی ۹ ماه گذشته بوده است.

سپرده‌های جذب شده طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۵/ ۱ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه شده طی دی‌ماه ۱۳۹۹ بوده است.

بیشترین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بهمن‌ماه امسال، سپرده‌های بلند‌مدت یک ساله به مبلغ ۸.۷۶۶.۴۵۳ میلیون ریال است. حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) طی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ مثبت و برابر با ۲۸ درصد است، این درحالی است که متوسط این شاخص طی ۱۰ ماه گذشته برابر با ۲۹ بوده است.

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند