شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان)

درآمد شرکت در بهمن ماه امسال ۴/ ۴۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ افت ۲۰درصد داشته است.مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۸۶درصد افزایش یافته است.همچنین درآمد بهمن ماه شرکت ۱۷درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. ۱۰۰درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۳.۸۰۱.۵۰۴ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۵۹ درصدی داشته است.

شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)

درآمد شرکت در بهمن ماه امسال ۳۸۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ افزایش ۴درصدی داشته است.  مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۲۶درصد افزایش یافته است. درآمد بهمن ماه شرکت ۲درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۷۴۶ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۳۳درصدی داشته است.

شرکت مارگارین (غمارگ)

درآمد شرکت در بهمن ماه امسال ۱۰۷ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ افزایش ۳۲درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۳درصد کاهش یافته است.همچنین درآمد بهمن ماه شرکت ۱۳درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. تنها یک درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۹۹درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۸۸ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ کاهش یک درصدی داشته است.

شرکت  گلوکوزان(غگل)

درآمد شرکت در بهمن ماه امسال ۹۵ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ افزایش ۳۶درصدی داشته است.  مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۹۰درصد افزایش  یافته است.بر این اساس درآمد بهمن ماه شرکت ۳۲درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ  ۳۴۱ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد  ۴۷درصدی داشته است.

شرکت  بهنوش ایران (غبهنوش)

درآمد شرکت در بهمن ماه امسال ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ افزایش ۳۶درصدی داشته است.  مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۰۲درصد افزایش یافته است. درآمد بهمن ماه شرکت ۱۸درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. در این شرکت تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ  ۱۰۲۸ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۶۸درصدی داشته است.

شرکت گروه تولیدی مهرام (غمهرا)

درآمد شرکت در بهمن ماه امسال ۷/ ۱۰۱ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ رشد ۱۱درصدی داشته است.  مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۱۱درصد افزایش یافته است.درآمد بهمن ماه شرکت ۵۸درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۷۰۶ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۱۷ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند