شرکت شکر شاهرود(قشکر)

درآمد ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۱/ ۱۸ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ کاهش ۲۶درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۳۳درصد افزایش یافته است.

درآمد بهمن ماه شرکت ۴۸درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. تمامی فروش شرکت از طریق فعالیت داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۹/ ۶۱میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۳۴ درصدی داشته است.

شرکت قند نیشابور (قنیشا)

 درآمد ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۳۲ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ کاهش ۴۲درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۳۱درصد افزایش یافته است. درآمد بهمن ماه شرکت ۱۵درصد کمتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. تمامی درامد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۹۱ میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۱۶۱درصدی داشته است.

شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (قثابت)

میزان فروش ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۶۲.۰۹۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ کاهش ۲۸ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۲ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در بهمن ماه امسال، شکر به مبلغ ۵۴.۷۱۹ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۸۵۲.۶۹۹ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۲۳۹ درصدی داشته است.

شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)

درآمد ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۷/ ۵ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ کاهش ۹۰درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۹۰درصد کاهش یافته است. درآمد بهمن ماه شرکت ۸۰درصد کمتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۴۹ میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ کاهش ۱۱درصدی داشته است.

شرکت قند لرستان (قلرست)

میزان فروش ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۷۲.۲۷۹ میلیون ریال بوده که نسبت به دی ماه ۹۹ افزایش ۱۵۳درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۷درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در بهمن‌ماه امسال تفاله خشک به مبلغ ۶۳.۶۰۳ میلیون ریال بوده است. شرکت در بهمن ماه فروش صادراتی نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۲۵۹.۸۲۵ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۳۶درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند