شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۲۰۵.۱۶۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ رشد ۲ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۵۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، پوکه کپسول دارویی به مبلغ ۲۰۵.۱۶۰ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۵۲۳.۲۲۵ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران (دفرا)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۲۳۴.۱۴۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ کاهش ۲۶ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۲ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، محلول ۵۰۰ سی‌سی به مبلغ ۱۱۸.۱۱۱ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۳۱۷.۸۵۰ میلیون  ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۳۹ درصدی داشته است.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۲۷۴.۳۹۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ کاهش ۶۶ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۷۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، ویال به مبلغ ۱۸۱.۳۵۳ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ۹۹ در مجموع مبلغ ۳.۷۵۷.۳۹۱ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۶۰ درصدی داشته است.

شرکت دارو‌سازی امین(دامین)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه ۹۹ مبلغ ۳۳۷.۸۲۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ کاهش ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۰ درصد کاهش یافته است. فروش داخلی شرکت در ماه دی، ۲۶۴.۴۸۱ میلیون ریال بوده است که کاهش ۳۷ درصدی را نسبت به آذر ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین فروش شرکت در دی‌ماه، قرص به مبلغ ۶۸.۵۲۵ میلیون ریال است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد۹۹ در مجموع مبلغ ۳.۶۸۴.۲۳۰ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۱۳ درصدی داشته است.

شرکت داروسازی آوه سینا(داوه)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۹۹.۳۳۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۱۶ درصد کاهش داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد شرکت نسبت به ماه گذشته ۱۱۱ درصد افزایش داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، قرص به مبلغ ۱۰۵.۰۱۸ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۷۱۰.۶۹۴ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۱ درصدی داشته است.

شرکت شیمی دارویی داروپخش (دشیمی)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۲۲۰.۳۶۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ کاهش ۵/ ۰ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۱ درصد افزایش یافته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۱۶۶.۴۱۷ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۶ درصدی داشته است.

شرکت دارویی ره آورد تامین (درهآور )

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۱۶۹.۲۰۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ رشد ۳۵ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۹۲ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، PVP به مبلغ ۷۶.۴۱۵ میلیون ریال بوده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی‌ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۳۸۵.۲۲۰ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۶ درصدی داشته است.

شرکت داروسازی ابوریحان (دابور)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۶۵۰.۰۶۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ رشد ۴ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۷۱ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ ۶۹۸.۱۸۷ میلیون ریال بوده که نسبت به آذر ۹۹ رشد ۷ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، گروه قرص و دراژه و کپسول به مبلغ ۳۱۹.۴۴۱ میلیون ریال بوده است.

فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال مبلغ ۱.۴۴۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ کاهش ۹۴ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال، گروه قرص و دراژه و کپسول به مبلغ ۱.۳۶۸ میلیون ریال بوده است.

جمع برگشت از فروش شرکت در دی ماه ۹۹ مبلغ (۴.۰۷۰) میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ۹۹ در مجموع مبلغ ۵.۵۸۲.۳۱۰ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۵۳ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند