شرکت سیمان ساوه «ساوه»

میزان فروش ‌ماهانه شرکت در آذر‌ماه امسال ۷۰۶.۸۸۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان‌ماه ۹۹ کاهش ۶درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر‌ماه ۹۹ با ‌ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۳۳ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در‌ماه آذر مبلغ ۴۸۶.۸۵۰ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ۹۹ کاهش ۲۵درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر‌ماه امسال، سیمان خاکستری به مبلغ ۳۵۵.۰۰۴ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در آذر‌ماه امسال مبلغ ۲۲۰.۰۳۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان‌ماه ۹۹ رشد ۱۱۱ درصدی داشته است.فروش صادراتی شرکت در آذر‌ماه امسال، کلینکر خاکستری به مبلغ ۱۵۷.۱۴۲ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر‌ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۵.۲۲۱.۱۵۳ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸۹ درصدی داشته است.

شرکت سیمان شرق«سشرق»

میزان فروش‌ ماهانه شرکت در آذر‌ماه امسال ۳۷۵.۴۶۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان‌ماه ۹۹ کاهش ۷درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر‌ماه ۹۹ با‌ ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۳ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ‌ماه آذر مبلغ ۲۳۸.۷۰۵ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ۹۹ کاهش ۳۱درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر‌ماه امسال، سیمان به مبلغ ۲۱۷.۴۳۰ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در آذر‌ماه امسال مبلغ ۱۳۶.۷۵۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان‌ماه ۹۹ رشد ۱۴۲درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر‌ماه امسال، سیمان صادراتی به مبلغ ۱۳۶.۷۵۹ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر‌ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۲۱۹.۴۸۳ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۳۹ درصدی داشته است.

شرکت سیمان شمال «سشمال»

میزان فروش ‌ماهانه شرکت در آذر‌ماه امسال ۲۴۰.۶۵۶ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان‌ماه ۹۹ کاهش ۱۸‌درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر‌ماه ۹۹ با‌ ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش شرکت در آذر‌ماه امسال، سیمان خاکستری به مبلغ ۲۳۶.۹۹۸ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر‌ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۴۰۲.۷۳۰ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۳۹ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند