میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۱۹۴.۸۴۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ افزایش یک درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر‌ماه امسال، کاشی دیوار به مبلغ ۸۵.۲۵۱ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در آذرماه امسال مبلغ ۳۸۶.۳۹۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان‌ماه ۹۹ کاهش ۵ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذرماه امسال، کاشی دیوار به مبلغ ۳۳۹.۳۱۲ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۳.۹۲۶.۷۱۴ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۰۲ درصدی داشته است.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)

میزان فروش ماهانه شرکت در آذرماه امسال ۲۹۳.۴۰۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان‌ماه ۹۹ رشد ۱۵ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۲۴۴.۱۵۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ رشد ۴۶ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر‌ماه امسال، کاشی پرسلانی به مبلغ ۱۸۷.۷۰۷ میلیون ریال بوده است.  فروش صادراتی شرکت در آذر‌ماه امسال مبلغ ۹۷.۱۲۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ کاهش ۷ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر‌ماه امسال، کاشی دیوار به مبلغ ۴۸.۵۲۷ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر‌ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۶۲۴.۱۲۳ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۱۷۹ درصدی داشته است.

شرکت کاشی پارس (کپارس)

میزان فروش ماهانه شرکت در آذرماه امسال ۳۱۱.۷۴۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان‌ماه ۹۹ کاهش ۱۰ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۱۳۲.۱۵۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ کاهش ۲۰ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذرماه امسال، انواع کاشی دیوار به مبلغ ۶۷.۷۶۷ میلیون ریال بوده است.  فروش صادراتی شرکت در آذرماه امسال مبلغ ۲۰۱.۷۰۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان‌ماه ۹۹ کاهش ۳ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر‌ماه امسال، انواع کاشی دیوار به مبلغ ۱۲۳.۸۱۳ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر‌ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۱۳۰.۲۴۲ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۱۴ درصدی داشته است.

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند(کلوند)

میزان فروش ماهانه شرکت در آذرماه امسال ۳۶۲.۳۳۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان‌ماه ۵ درصد کاهش داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر‌ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۸ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۳۲۸.۲۷۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ کاهش ۶ درصدی داشته است.  بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر‌ماه امسال، کاشی پرسلان به مبلغ ۱۳۷.۸۵۷ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۳۴.۰۶۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ افزایش ۹ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال، کاشی پرسلان به مبلغ ۱۸.۳۰۶ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۶۱۲.۹۱۸ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۷۲ درصدی داشته است.

شرکت تولیدی کاشی تکسرام(کترام)

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۱۵۷.۳۹۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان‌ماه ۹۹ کاهش ۷ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۲ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۱۲۶.۰۰۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ رشد ۶ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، محصول لعابدار سایز ۱۲۰×۶۰ به مبلغ ۹۴.۹۶۹ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۳۱.۳۸۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ کاهش ۳۸ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال، محصول لعابدار سایز ۱۲۰×۶۰ به مبلغ ۱۷.۱۲۶ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۲۶۶.۶۸۸ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۸ درصدی داشته است.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (کسعدی)

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۱۲۷.۰۵۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ کاهش ۷ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۷۳ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، کاشی کف به مبلغ ۵۴.۶۳۶ میلیون ریال بوده است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال، کاشی کف به مبلغ ۷۳.۹۹۱ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۹۸۵.۰۳۲ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۰ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند