وبملت

شرکت بانک ملت

درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی آذر ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۴,۳۷۳,۴۲۳ میلیون ریال بوده که ۰۱/ ۳۲ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی ۸ ماه گذشته بوده است.تسهیلات اعطایی طی آذر ماه ۱۳۹۹ حدود ۰۵/ ۴۷ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی همین ماه بوده است. بیشترین درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی در آذر ماه امسال، فروش اقساطی به مبلغ ۱۶,۸۵۱,۴۵۵ میلیون ریال بوده است. سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق یافته (هزینه) طی آذر ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۹,۵۶۲,۲۶۳ میلیون ریال بوده که ۱۲/ ۴۲ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه‌گذاری طی ۸ ماه گذشته بوده است. سپرده‌های جذب شده طی آذر ماه ۱۳۹۹ حدود ۷۸/ ۰ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه شده طی همین مدت بوده است.

بیشترین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در آذر ماه امسال، سپرده‌های بلند مدت یک ساله به مبلغ ۵,۸۵۰,۷۷۵ میلیون ریال است. حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) طی دوره آذر ماه ۱۳۹۹ مثبت و برابر ۰۹/ ۴۳ درصد است، این در حالی است که متوسط این شاخص طی ۸ ماه گذشته برابر ۱۴/ ۴۷ درصد بوده است.

وخاور

شرکت بانک خاورمیانه

درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی آذر ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲,۹۹۲,۸۰۰ میلیون ریال بوده که ۵۴/ ۱۰ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی ۸ ماه گذشته بوده است.

تسهیلات اعطایی طی آذر ۱۳۹۹ حدود  ۲۲/ ۴ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی همین ماه بوده است.

بیشترین درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی در آذر ماه امسال، سایر تسهیلات به مبلغ ۱,۸۴۱,۷۷۹ میلیون ریال بوده است.

سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق یافته (هزینه) طی آذر‌ماه ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۲,۰۷۰,۳۲۹ میلیون ریال بوده که ۲۴/ ۲۹ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه‌گذاری طی ۸ ماه گذشته بوده است.

سپرده‌های جذب شده طی آذر ۱۳۹۹ حدود ۹۵/ ۰ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه شده طی همین مدت بوده است.

بیشترین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در آذر امسال، سپرده‌های بلند مدت یک‌ساله به مبلغ ۱,۱۷۶,۵۳۴ میلیون ریال است. حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) طی دوره آذر ماه ۱۳۹۹ مثبت و برابر ۸۲/ ۳۰ درصد است، این در حالی است که متوسط این شاخص طی ۸ ماه گذشته برابر ۸۳/ ۴۰ درصد بوده است.

دی

شرکت: بانک دی

درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی آذر ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۴,۴۶۵,۷۵۰ میلیون ریال بوده که ۱۴۶.۷۶ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی ۸ ماه گذشته بوده است.

تسهیلات اعطایی طی آذر ۱۳۹۹ حدود ۶۸/ ۸۸ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی در این مدت بوده است.

بیشترین درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی در آذر امسال، بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده به مبلغ ۲,۲۷۴,۸۹۹ میلیون ریال بوده است.سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته (هزینه) طی آذر ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۴,۱۹۴,۸۷۶ میلیون ریال بوده که ۴۷/ ۲۴ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه‌گذاری طی ۸ ماه گذشته بوده است. سپرده‌های جذب شده طی آذر ۱۳۹۹ حدود ۱۷/ ۲ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه شده در همین مدت  بوده است.بیشترین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در آذر امسال، سپرده‌های بلندمدت یکساله به مبلغ ۲,۳۶۰,۶۷۴ میلیون ریال است. حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) طی دوره آذر ۱۳۹۹ مثبت و برابر ۰۶/ ۶ درصد است، این در حالی است که متوسط این شاخص طی ۸ ماه گذشته برابر منفی ۲۲/ ۸۶ درصد بوده است.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند