خراسان/  شرکت پتروشیمی خراسان

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۳,۴۱۶,۷۷۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ افزایش ۳۱ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۴۵ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در آذر مبلغ ۱,۰۴۱,۰۵۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ اندکی افت داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، اوره حمایتی به مبلغ ۵۹۹,۰۵۸ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۲,۳۷۵,۷۱۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ رشد ۵۱ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال، اوره صادراتی به مبلغ ۲,۱۸۰,۶۴۳ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱۵,۳۴۷,۸۶۲ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۵ درصدی داشته است.

آریا /  شرکت پلیمر آریا ساسول

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۲۲,۷۹۰,۲۳۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ افزایش ۴۶ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۶۹ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در آذر مبلغ ۴,۲۷۴,۰۵۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ رشد ۲۷ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، اتیلن به مبلغ ۲,۸۰۳,۰۱۴ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۱۸,۵۱۶,۱۸۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ رشد ۵۱ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال، پلی‌اتیلن سبک به مبلغ ۹,۸۷۵,۷۲۰ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۱۵,۱۸۴,۴۶۷ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸۹ درصدی داشته است.

شسینا /  شرکت صنایع شیمیایی سینا

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۱۲۸,۳۸۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ کاهش ۱۸درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۸۲ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۴۸,۹۶۱ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ۹۹ رشد ۳۳ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، هگزامین به مبلغ ۳۵,۰۰۵ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۷۶,۶۲۶ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان۹۹ افت ۳۳ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال، پارافرمالدئید  به مبلغ ۱۱۴,۶۱۹ میلیون ریال بوده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر۹۹ در مجموع مبلغ ۸۲۶,۸۴۷ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۰ درصدی داشته است.

شکربن/  شرکت کربن ایران

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۵۹۵,۸۴۵ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ماه ۱۶ درصد افزایش داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۰۷ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۴۶۰,۶۸۵ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ۹۹ افزایش ۱۱ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، دوده صنعتی به مبلغ ۴۶۰,۶۸۵ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۱۳۵,۱۶۰ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ۴۰درصد افزایش داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال، دوده صنعتی به مبلغ ۱۳۵,۱۶۰ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۳,۴۴۰,۲۰۵ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ افزایش ۵۹ درصدی داشته است.

شفن/  شرکت پتروشیمی فن‌آوران

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۵,۸۸۲,۱۳۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۷ درصد افزایش داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۵۲ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۱,۹۵۶,۱۷۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ افزایش ۳۱ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، متانول‌(داخلی) به مبلغ ۱,۲۳۷,۱۲۹ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۳,۹۲۵,۹۵۶ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ماه ۲ درصد کاهش داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال، متانول(صادراتی) به مبلغ ۳,۶۳۷,۶۵۲ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۳۳,۱۴۷,۹۳۴ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۳ درصدی داشته است.

شپارس/  شرکت بین‌المللی محصولات پارس

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۶۰۸,۶۷۴ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ماه ۵ درصد افزایش داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۷۹ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۶۰۸,۶۷۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ افزایش ۵ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، پودر و مایعات البسه به مبلغ ۴۸۲,۴۹۳ میلیون ریال بوده است. شرکت در آذر ماه سال ۹۹ فروش صادراتی نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱,۷۳۱,۱۸۰ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۰۷ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند