ودی: شرکت بیمه دی طی عملکرد یک ماه منتهی به 30/ 08/ 1399 از محل فروش حق بیمه 31,093,245 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل 11درصد افت داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت 606/ 1 درصد را ثبت کرده است. ودی با سرمایه ثبت شده 2,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 30/ 12/ 1399 از محل فروش حق بیمه 37,012,386 میلیون ریال درآمد داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت 150 درصد را ثبت کرده است.

نوین: شرکت بیمه نوین طی عملکرد یک ماهه منتهی به 30/ 08/ 1399 از محل فروش حق بیمه 330,181 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل 135درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت 133 درصدی را ثبت کرده است. نوین با سرمایه ثبت شده 2,624,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 30/ 12/ 1399 از محل فروش حق بیمه 2,109,197 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 64درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت 135 را ثبت کرده است.

میهن: شرکت بیمه میهن طی عملکرد یک ماهه منتهی به 30/ 08/ 1399 از محل فروش حق بیمه، 70,898 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماه مشابه سال قبل 6924درصد کاهش داشته است. شرکت در این ماه تراز منفی 28 درصد را ثبت کرده است. میهن با سرمایه ثبت شده 1,500,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 30/ 12/ 1399 از محل فروش حق بیمه 267,276 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 94درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت 37 درصد را ثبت کرده است.

بساما: شرکت بیمه سامان طی عملکرد یک ماهه منتهی به 30/ 08/ 1399 از محل فروش حق بیمه 435,163 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماه مشابه سال قبل 116درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت 148 درصد را ثبت کرده است. بساما با سرمایه ثبت شده 1,750,500 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 30/ 12/ 1399 از محل فروش حق بیمه 1,667,442 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 40درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت 146 درصد را ثبت کرده است.

آسیا: شرکت بیمه آسیا طی عملکرد یک ماه منتهی به 30/ 08/ 1399 از محل فروش حق بیمه 2,217,587 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماه مشابه سال قبل 189درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت 99درصد را ثبت کرده است. آسیا با سرمایه ثبت شده 2,300,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 30/ 12/ 1399 از محل فروش حق بیمه 9,729,051 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 52درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت 114 درصد را ثبت کرده است.

پارسیان: شرکت بیمه پارسیان طی عملکرد یک ماهه منتهی به 30/ 08/ 1399 از محل فروش حق بیمه 427,673 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل 38درصد کاهش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت 38 درصد را ثبت کرده است. پارسیان با سرمایه ثبت شده 4,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 30/ 12/ 1399 از محل فروش حق بیمه 2,897,796 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت 91 درصد را ثبت کرده است.

بپاس: شرکت بیمه پاسارگاد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 30/ 08/ 1399 از محل فروش حق بیمه 113,303 ، یک میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل 53درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت 326 درصد را ثبت کرده است. بپاس با سرمایه ثبت شده 10,206,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 30/ 12/ 1399 از محل فروش حق بیمه 8,544,024 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت 352 درصد را ثبت کرده است.

ما: شرکت بیمه ما طی عملکرد یک ماه منتهی به 30/ 08/ 1399 از محل فروش حق بیمه 489,586 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل 133درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت 170 درصد را ثبت کرده است.

ما با سرمایه ثبت شده 4,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 30/ 12/ 1399 از محل فروش حق بیمه 2,114,465 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 68درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت 134 درصد را ثبت کرده است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند