البرز دارو (دالبر)

میزان فروش ماهانه شرکت در آبان‌ماه امسال ۷۱۵.۷۱۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ کاهش ۵ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان‌ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۳ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آبان‌ماه امسال، جامدات به مبلغ ۳۲۹.۳۹۵ میلیون ریال بوده است. صادرات در این ماه صفر بوده است. جمع درآمد ارائه خدمات در آبان‌ماه ۶۹.۶۶۱ میلیون ریال است که نسبت به ماه گذشته ۱۵۱ درصد افزایش پیدا کرده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان‌ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲/ ۵.۶۰۵.۱۸۱ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ افزایش ۱۴ درصدی داشته است.

تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)

میزان فروش ماهانه شرکت در آبان‌ماه امسال ۲۰۰.۶۸۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ کاهش ۳ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان‌ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۴۶ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آبان‌ماه امسال، پوکه کپسول دارویی به مبلغ ۲۰۰.۶۸۶ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان‌ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۱۱۶.۶۴۷ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ افزایش ۸۶ درصدی داشته است.

کارخانجات داروپخش (دارو)

میزان فروش ماهانه شرکت در آبان‌ماه امسال ۱.۱۲۴.۶۱۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ افزایش یک درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان‌ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۰ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آبان‌ماه امسال، قرص به مبلغ ۴۰۹.۵۹۶ میلیون ریال بوده است. صادرات در این ماه صفر بوده است. جمع برگشت از فروش در آبان‌ماه ۱۲۶.۱۵۱ میلیون ریال است که نسبت به ماه گذشته ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان‌ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۷.۷۹۳.۷۰۱ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ افزایش ۵۵ درصدی داشته است.

داروسازی اسوه (داسوه)

میزان فروش ماهانه شرکت در آبان‌ماه امسال ۳۹۵.۵۲۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ رشد ۱۹ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان‌ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۷۶ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آبان‌ماه امسال، قرص‌ها و دراِژه‌ها به مبلغ ۳۳۱.۷۳۴ میلیون ریال بوده است. شرکت در آبان‌ماه فروش صادراتی نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان‌ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۸۸۵.۳۱۸ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸ درصدی داشته است.

داروسازی جابر ابن‌حیان (دجابر)

میزان فروش ماهانه شرکت در آبان‌ماه امسال ۳۲۶.۵۵۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ کاهش ۱۵ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان‌ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۰۶ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه آبان مبلغ ۴۲۸.۳۳۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ۹۹ افزایش ۶ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آبان‌ماه امسال، قرص و کپسول به مبلغ ۱۲۸.۷۳۱ میلیون ریال بوده است.

جمع برگشت از فروش آبان‌ماه برابر با ۸۰.۹۷۹ میلیون ریال است که در ماه قبل صفر بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان‌ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۳۰۱.۴۱۳ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۵۱ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند