قثابت

گزارش فعالیت یکماهه منتهی به ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹ شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان نشان می‌دهد میزان فروش شرکت در مهر امسال ۲ میلیارد و ۳۹ میلیون تومان بوده که نسبت به شهریور ۹۹ رشد ۱۴۸ درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش شرکت در مهر امسال، تفاله خشک به مبلغ یک میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان بوده است. شرکت در مهرماه فروش صادراتی نداشته است. همچنین قثابت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ۹۹ در مجموع مبلغ ۳ میلیارد و ۶۱۱ میلیون تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۹۰۱۹۷ درصدی داشته است.

قهکمت

گزارش فعالیت یکماهه منتهی به ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹ شرکت قند هکمتان نشان می‌دهد میزان فروش شرکت در مهر امسال ۴۱ میلیارد و ۱۵۸ میلیون تومان بوده که نسبت به شهریور ۹۹ رشد ۱۹۸ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۷ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش شرکت در مهر امسال، شکر سفید تولیدی از چغندر به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۴۱۹ میلیون تومان بوده است. شرکت در مهر ماه فروش صادراتی نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ۹۹ در مجموع مبلغ ۴۱ میلیارد و ۱۵۸ میلیون تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۲۷ درصدی داشته است.

قصفها

گزارش فعالیت یکماهه منتهی به ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹ شرکت قند اصفهان نشان می‌دهد میزان فروش شرکت در مهر امسال ۷۰ میلیارد و ۲۰۸ میلیون تومان بوده که نسبت به شهریور ۹۹ رشد ۷۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۰۴ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۶۸ میلیارد و ۷۵۹ میلیون تومان بوده که رشد ۸۸۰ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر امسال شکر تولیدی از چغندر به مبلغ ۶۱ میلیارد و ۱۷۸ میلیون تومان بوده است. شرکت در مهر امسال هیچ فروشی از صادرات نداشته است. جمع درآمد ارائه خدمات شرکت در مهر امسال مبلغ یک میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۸۵۸ میلیون تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۵۸ درصدی داشته است.

قلرست

گزارش فعالیت یک‌ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۷/ ۱۳۹۹ شرکت قند لرستان نشان می‌دهد میزان فروش شرکت در مهر امسال ۴۴ میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان بوده که نسبت به شهریور ۹۹ افزایش ۱۳۴۴۴ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در مهر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۴۱ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر امسال، شکرچغندری به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ۹۹ در مجموع مبلغ ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۹۷درصدی داشته است.

قمرو

گزارش فعالیت یک‌ماهه منتهی به ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹ شرکت قند مرودشت نشان می‌دهد میزان فروش شرکت در مهر امسال ۱۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون تومان بوده که نسبت به شهریور ۹۹ رشد ۵۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۴ درصد کاهش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر امسال، شکر سفید به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۲۹ میلیون تومان بوده است. شرکت در مهر امسال هیچ فروشی از صادرات نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۰ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ کاهش ۳۲ درصدی داشته است.

قشهد

گزارش فعالیت یک‌ماهه منتهی به ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹ نشان می‌دهد شرکت قند خوی در مدت ذکر شده افزایش ۱۳۲۰ درصدی مبلغ فروش را نسبت به شهریور ۹۹ کسب کرد. مبلغ فروش شرکت ۲۸ میلیارد و ۵۳ میلیون تومان بوده است. همچنین قشهد افزایش ۱۱۷۰ درصدی مقدار فروش نسبت به شهریور ۹۹ را نیز از آن خود کرد. بر این اساس قشهد با رشد ۷۵۶۵ درصدی تولید نسبت به شهریور ۹۹ توانست صعود چشمگیری در کارنامه فعالیت خود ثبت کند. سهم محصولات اصلی شرکت از این قرار است: شکر چغندر بهاره ۵۲‌ درصد از تولید، تفاله خشک آزاد ۸‌ درصد از تولید، تفاله خشک سهمیه چغندرکاران ۷‌ درصد از تولید، ملاس ۷‌ درصد از تولید، تفاله‌تر ۱۷‌ درصد از تولید و شکر سهمیه چغندرکاران یک درصد از تولید. نرخ فروش‌های شرکت نیز با کاهش و افزایش همراه بوده که از این قرار است: رشد ۷۴‌ درصد نرخ فروش شکر چغندر بهاره، کاهش ۳ ‌درصد نرخ فروش تفاله خشک آزاد و رشد ۲ ‌درصد نرخ فروش ملاس.

قنیشا

گزارش فعالیت یک‌ماهه منتهی به ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹ نشان می‌دهد شرکت قند نیشابور میزان فروش شرکت در مهر امسال ۱۶ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان بوده که نسبت به شهریور ۹۹ کاهش ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۳ درصد کاهش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر امسال، شکر سفید حاصل از چغندر قند به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۴۴ میلیون تومان بوده است. شرکت در مهر امسال هیچ فروشی از صادرات نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۶ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ کاهش ۳۳ درصدی داشته است. به بیانی دیگر شرکت از ابتدای سال مالی هیچ فروشی نداشته است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند