میزان فروش داخلی شرکت در  مهر مبلغ ۱۹,۱۵۰,۱۲۵ میلیون ریال بوده است که افزایش ۴۴ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر امسال بلوم و بیلت داخلی به مبلغ ۱۰,۳۴۱,۹۳۷ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت درمهر امسال مبلغ ۱۹,۴۵۹,۳۵۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۳۰۱ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر امسال، بلوم و بیلت صادراتی به مبلغ ۱۳,۱۲۲,۹۸۲ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱۵۰,۷۲۹,۸۸۳ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۷۰ درصدی داشته است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد): میزان فروش ماهانه شرکت در مهرماه امسال ۶۷,۳۴۸,۰۸۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور  ۹۹ رشد ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۹۷ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهرماه امسال، محصولات گرم به مبلغ ۳۶,۴۸۴,۳۹۰ میلیون ریال بوده است. شرکت در مهرماه امسال هیچ فروشی از صادرات نداشته است.شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر۹۹ در مجموع مبلغ ۳۴۰,۹۶۶,۰۱۱ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۵ درصدی داشته است.

شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع): میزان فروش ماهانه شرکت در مهرماه امسال ۴,۹۶۱,۱۵۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۵۸ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهرماه امسال، شمش فولادی به مبلغ ۴,۹۶۱,۱۵۵ میلیون ریال بوده است. شرکت در مهرماه امسال هیچ فروشی از صادرات نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر در مجموع مبلغ ۳۰,۶۳۶,۱۸۵ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۳ درصدی داشته است.

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه): میزان فروش ماهانه شرکت در مهرماه امسال ۱۲,۱۸۹,۴۵۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۱۹ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۵,۴۸۸,۹۱۸ میلیون ریال بوده است که رشد ۲۱ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند