داروسازی دکتر عبیدی(دعبید )

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر ماه امسال ۱.۶۳۲.۹۲۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ افزایش ۱۳درصدی داشته است‌. مقایسه فروش شرکت در مهر‌ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۳درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر‌ماه امسال، قرص به مبلغ ۱.۳۱۹.۲۶۳ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر‌ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۱.۶۰۵.۰۴۲ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۸ درصدی داشته است.

شرکت سبحان‌دارو (دسبحان)‌

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر‌ماه امسال ۴۷۹.۸۶۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور‌ماه ۹۹ کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر‌ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۶‌درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش شرکت در مهر‌ماه امسال قرص و دراژه به مبلغ ۴۰۴.۶۴۰ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۹۶۴.۸۲۹ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۷درصدی داشته است.

شرکت البرز دارو (دالبر)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر‌ماه امسال ۶۳۲.۸۶۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ افت ۲۹‌درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۲‌درصد کاهش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۵۹۹.۲۲۶ میلیون ریال بوده است که کاهش ۳۳‌درصدی را نسبت به شهریور‌۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال، جامدات به مبلغ ۳۲۹.۱۴۷ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در مهر‌ماه امسال مبلغ ۱۸.۹۰۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۲‌درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر ماه امسال، فرآورده‌های تزریق به مبلغ ۱۸.۹۰۵ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر‌ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲/ ۴.۷۶۵.۰۰۵ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۲درصدی داشته است.

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک)‌

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر‌ماه امسال ۵.۱۳۳.۱۱۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ کاهش ۳۲درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۱۲درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر‌ماه امسال، گروه دارویی عمومی به مبلغ ۵/ ۶۷.۱۶۷ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۸۹۰.۴۹۲ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۰۲ درصدی داشته است.

شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران (دفرا)‌

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر ماه امسال ۲۴۷.۰۱۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ کاهش ۱۲درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر‌ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۷۳درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش شرکت در مهر ماه امسال، محلول ۵۰۰ سی‌سی به مبلغ ۱۴۷.۸۸۳ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۴۶۶.۱۷۶ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۳۱درصدی داشته است.

شرکت لابراتوارهای رازک (درازک)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهرماه امسال ۷۱۶.۸۹۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد یک درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۹درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۸۱۰.۱۵۹ میلیون ریال بوده است که کاهش ۹ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال، گروه ویال‌های دامی به مبلغ ۳۵۲.۶۸۰ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت درمهر ماه امسال مبلغ ۱۷.۶۰۲ میلیون ریال بوده است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر ماه امسال، گروه نیمه جامدات انسانی به مبلغ ۱۴.۶۰۲ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۴.۱۷۳.۲۵۵ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۶درصدی داشته است.

شرکت داروسازی اکسیر (دلر)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر ماه امسال ۹۲۰.۵۷۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ افت یک درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۵ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۸۶۵.۴۳۹ میلیون ریال بوده است که افزایش ۳۰ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال، استریل به مبلغ ۳۹۱.۶۱۱ میلیون ریال بوده است.فروش صادراتی شرکت درمهر ماه امسال مبلغ ۴۰.۷۹۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ افت ۸۲ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر ماه امسال، استریل صادراتی به مبلغ ۲۳.۱۸۷ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۶.۰۵۷.۷۲۹ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۳۲درصدی داشته است.

پارس دارو(دپارس)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر ماه امسال ۲۹۰.۴۲۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ افت ۳۲درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۴درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال، قرصرو کپسول به مبلغ ۱۹۶.۱۴۱ میلیون ریال بوده است.شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۴۰۸.۹۹۰ میلیون ریال فروش داشته است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند