بیشترین درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی در شهریور‌ماه امسال، سایر تسهیلات به مبلغ ۱۳۱۱میلیارد تومان بوده است. سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته (هزینه) طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۶۰۱ میلیارد تومان بوده که ۳۳/ ۶درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق‌یافته سپرده سرمایه‌گذاری طی ۵‌ماه گذشته بوده است. بیشترین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در شهریور‌ماه امسال، سپرده‌های بلند‌مدت یک‌ساله به مبلغ ۹۵۷ میلیارد تومان است. حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) طی دوره شهریور‌ماه ۱۳۹۹ مثبت و برابر با ۲۹/ ۳۳ درصد است، این درحالیست که متوسط این شاخص طی ۵‌ماه گذشته برابر با ۳۱/ ۱۶ بوده است.

پست بانک ایران(وپست) : درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر‌۱۷۰ میلیارد تومان بوده که ۳۵‌درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی طی ۵ماه گذشته بوده است. تسهیلات اعطایی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۸ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی در شهریور‌ماه امسال، سایر تسهیلات به مبلغ ۷۳ میلیارد تومان بوده است. سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته (هزینه) طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۰۴ میلیارد تومان بوده که ۲۰درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق‌یافته سپرده سرمایه‌گذاری طی ۵‌ماه گذشته بوده است. سپرده‌های جذب‌شده طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۴ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه‌شده طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. همچنین حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) طی دوره شهریور‌ماه ۱۳۹۹ مثبت و برابر با ۳۹ درصد است، این درحالیست که متوسط این شاخص طی ۵‌ماه گذشته برابر با ۳۱درصد بوده است.

بانک صادرات ایران (وبصادر) : درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۴۹۳ میلیارد تومان بوده که ۶۴ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی طی ۵‌ماه گذشته بوده است. تسهیلات اعطایی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۵۸/ ۱۱‌درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی در شهریور‌ماه امسال، سایر تسهیلات به مبلغ ۶۶۰ میلیارد تومان بوده است. سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته‌ (هزینه) طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۲۳۱ میلیارد تومان بوده که ۸۲/ ۳۵ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق‌یافته ‌سپرده سرمایه‌گذاری طی ۵‌ماه گذشته بوده است. سپرده‌های جذب‌شده طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۲۱/ ۴ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه‌شده طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) طی دوره شهریور‌ماه ۱۳۹۹ مثبت و برابر با ۵۱/ ۱۰ درصد است.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند