بانک پارسیان (وپارس)

درآمد تحقق‌یافته ‌تسهیلات اعطایی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۹۱۸‌میلیارد تومان بوده که ۴۵/ ۰‌درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق‌یافته ‌تسهیلات اعطایی طی ۵‌ماه گذشته بوده است. تسهیلات اعطایی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۸۰/ ۲۰ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین درآمد تحقق‌یافته ‌تسهیلات اعطایی در شهریور‌ماه امسال، مشارکت مدنی به مبلغ ۴۳۲میلیارد تومان بوده است. سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته ‌(هزینه) طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۳۱۱ میلیارد تومان بوده که ۰۳/ ۶ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق‌یافته ‌سپرده سرمایه‌گذاری طی ۵‌ماه گذشته بوده است. سپرده‌های جذب‌شده طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۰۹/ ۳‌درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه‌شده طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در شهریور‌ماه امسال، سپرده‌های بلند‌مدت یک‌ساله به مبلغ ۹۸۸میلیارد تومان است. حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) طی دوره شهریور‌ماه ۱۳۹۹ منفی و برابر با ۸۴/ ۴۲ درصد است، این درحالیست که متوسط این شاخص طی ۵‌ماه گذشته برابر با ۳۲/ ۳۵ بوده است.

بانک دی (ودی)

درآمد تحقق‌یافته ‌تسهیلات اعطایی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان بوده که ۸۴/ ۷۸‌درصد کمتر از متوسط درآمد تحقق‌یافته ‌تسهیلات‌اعطایی طی ۵‌ماه گذشته بوده است. تسهیلات‌اعطایی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۷۷/ ۸۱ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین درآمد تحقق‌یافته ‌تسهیلات‌اعطایی در شهریور‌ماه امسال، سایر‌تسهیلات به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان بوده است. سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته‌ (هزینه) طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۰۶‌میلیارد تومان بوده که ۷/ ۴ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق‌یافته ‌سپرده سرمایه‌گذاری طی ۵‌ماه گذشته بوده است. سپرده‌های جذب‌شده طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۲‌درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه‌شده طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در شهریور‌ماه امسال، سپرده‌های بلند‌مدت یک‌ساله به مبلغ ۳۲۸ میلیارد تومان است. حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری) طی دوره شهریور‌ماه ۱۳۹۹ منفی و برابر با ۷۶/ ۹۳ درصد است، این درحالیست که متوسط این شاخص طی ۵‌ماه گذشته برابر با ۶۹/ ۱۵۰۳- بوده است.

بانک خاورمیانه

درآمد تحقق‌یافته‌ تسهیلات اعطایی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۲۱‌میلیارد تومان بوده که ۱۷/ ۳۱‌درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق‌یافته ‌تسهیلات اعطایی طی ۵‌ماه گذشته بوده است. تسهیلات اعطایی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۶۸/ ۱۸درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی شهریور‌ماه ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین درآمد تحقق‌یافته ‌تسهیلات اعطایی در شهریور‌ماه امسال، سایر تسهیلات به مبلغ ۲۲۵‌میلیارد تومان بوده است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند