شرکت کاشی‌پارس (کپارس)

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۲۴‌میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ کاهش ۲۳‌درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۸۴درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در شهریور مبلغ ۴/ ۹ میلیارد تومان بوده است که کاهش ۳۸‌درصدی را نسبت به مرداد‌۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، انواع کاشی دیوار به مبلغ ۴/ ۶میلیارد تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در شهریور ماه امسال مبلغ ۹/ ۱۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد ۹۹ کاهش ۱۲درصدی داشته است. تخفیف‌های شرکت در شهریور ماه امسال مبلغ ۲/ ۱‌میلیارد تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸۰‌درصدی داشته است.

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (کلوند)

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۳۳میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ۹۹ رشد ۱۸‌‌درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در شهریور ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۰۱‌درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۵/ ۳۲ میلیارد تومان بوده است که رشد ۲۶‌درصدی را نسبت به مرداد ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور امسال، کاشی پرسلان به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در شهریور ماه امسال مبلغ ۵۰۹ میلیون تومان بوده که نسبت به مرداد ۹۹ کاهش ۷۷درصدی داشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۵۷ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸۴ درصدی داشته است.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (کسعدی)

 میزان فروش ماهانه شرکت در تیر ماه امسال ۱۱ میلیارد تومان بوده است که نسبت به خرداد ماه ۹۹ کاهش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در تیر‌۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۲‌درصد افزایش یافته است.

فروش داخلی شرکت در ماه تیر ۷ میلیارد تومان بوده است که تغییر چندانی را نسبت به خرداد ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین فروش تولیدات شرکت در بازار‌های داخلی در تیر ماه امسال، کاشی کف بوده است. از تولیدات شرکت ۷۱‌درصد طی تیر‌ماه به فروش رسیده است. فروش صادراتی شرکت در تیرماه امسال ۵/ ۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به خرداد ۵۴ درصد کاهش یافته است. عمده محصولات صادراتی شرکت در این ماه کاشی‌‌کف بوده است. این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای تیر ۹۹ در مجموع مبلغ ۷/ ۳۶‌میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش تولیدات شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۴۹درصدی را نشان می‌دهد.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)  

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۲۰‌میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ۹۹ رشد ۱۰‌درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در شهریور ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۹۲ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۷/ ۱۴ میلیارد تومان بوده است که افزایش ۵‌درصدی را نسبت به مرداد ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، کاشی پرسلانی به مبلغ ۵/ ۷ میلیارد تومان بوده است. میزان فروش صادراتی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۲/ ۶ میلیارد تومان بوده است که افزایش ۱۱ درصدی را نسبت به مرداد ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در شهریور ماه امسال، کاشی‌دیوار به مبلغ ۴‌میلیارد تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور۹۹ در مجموع مبلغ ۸۷ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۷۷ درصدی داشته است.

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه)

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۴۷ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ۹۹ کاهش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در شهریور ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۷۵ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۱۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ۹۹ کاهش ۳۹ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، کاشی دیوار به مبلغ ۷/ ۷ میلیارد تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در شهریور ماه امسال ۴/ ۳۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۴ درصد رشد داشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۲۲ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۸۱ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند