شرکت بیمه دی (ودی)

شرکت بیمه دی طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۲۴۱,۰۹۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش داشته است. شرکت در این ماه تراز منفی ۵۲ درصد را ثبت کرده است.

ودی با سرمایه ثبت شده ۲۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱,۱۴۶,۲۶۶ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است. این شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی ۵۷ درصد را ثبت کرده است.

شرکت بیمه سامان (بساما)‌

شرکت بیمه سامان طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۲/ ۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۱۲۷ درصد افزایش داشته است. این شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۴۳ درصد را ثبت کرده است. بساما با سرمایه ثبت شده ۱۷۵ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۴/ ۹۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۴۲ درصد را ثبت کرده است.

شرکت بیمه کوثر (بپاس)

شرکت بیمه کوثر طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۷/ ۸۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۲۰۸ درصد را ثبت کرده است. کوثر با سرمایه ثبت شده ۳۵۲ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱۵۶ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۱۲ درصد را ثبت کرده است.

شرکت بیمه تجارت نو (بنو)‌

شرکت بیمه تجارت نو طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۲/ ۳۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۴۰درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۳۳۸ درصد را ثبت کرده است. بنو با سرمایه ثبت شده ۱۵۷ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱۰۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۳۲۷ درصد را ثبت کرده است

شرکت بیمه ملت(ملت)‌

شرکت بیمه ملت طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۳/ ۷۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۲۷۷ درصد را ثبت کرده است. ملت با سرمایه ثبت شده ۲۸۵ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۶/ ۷ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۷۵ درصد را ثبت کرده است

شرکت بیمه نوین (نوین)‌

شرکت بیمه نوین طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۴ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۴۶ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۸ درصد را ثبت کرده است

نوین با سرمایه ثبت شده ۱۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱۵۱میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۵۰ درصد را ثبت کرده است

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان(اتکای)‌

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان طی عملکرد یک ماهه  شهریور از محل فروش حق بیمه ۵/ ۲ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۲۶۴درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۷ درصد را ثبت کرده است. اتکای با سرمایه ثبت شده ۳۲۵ میلیارد تومان طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه از محل فروش حق بیمه ۶/ ۷ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۲۲۳ درصد را ثبت کرده است.

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)‌

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۸/ ۱ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۱۲۷ درصد را ثبت کرده است. بخاور با سرمایه ثبت شده ۱۲۰میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۷/ ۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۱۰۷ درصد را ثبت کرده است.

شرکت بیمه ما (ما)‌

شرکت بیمه ما طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۳۰میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۲۹ درصد را ثبت کرده است (ما) با سرمایه ثبت شده ۱۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱,۱۶۵,۴۶۸ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش داشته داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۲۵ درصد را ثبت کرده است.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند